Vad göra?

Krigsmaskinen skriver om de radikalas isolation och impotens. Vad göra? Jag vill utifrån bloggens ideologikritiska position kommentera vad jag uppfattar som inslag i impotensen och något som faktiskt kan göras. Det handlar om det kapitalistiskt dominerade samhällets slutenhet och hur denna innefattar avsaknaden av ett kritiskt och politiskt språk – för just slutenheten. Eller med andra ord: slutenheten är så fullständig att den inte ens benämns i träffande termer, inte heller av de radikala. I brist på radikalitet härvidlag odlar dessa, eller vänstern i ordets vidaste mening, andra perspektiv eller ägnar sig åt andra saker, vilket blir självbefästande del av slutenheten. Vad göra? Skapa och använd ett sådant språk. För att häva slutenheten i det avseendet, skapa punkter av utsida. Till att börja med: gå från att konstatera stillaståendet som egen oförmåga till att göra det till ett teoretiskt och politiskt problem gällande samhällsförhållandena.

Ang. strategi och att agera revolutionärt och offensivt. Vad göra?
Just nu? Inget alls. Släpp kraven, ideologin och stressen kring att agera här och nu. Det är helt enkelt inte alltid möjligt. Vi är i en situation (åtminstone i Sverige) där vi radikaler är extremt isolerade. Att ens tänka offensivt i det här läget är dömt att sluta i besvikelse eller troligen ännu värre. Endast några få grupper, i storstäderna, är större än en handfull. Det finns inget, verkligen inget, underlag för att agera offensivt.

Men jag uppmanar så klart inte till uppgivenhet. Det är i regel reaktionen mot påståenden om att vi befinner oss i en kontrarevolutionär period. Först och främst måste man se verkligheten i vitögat, så att säga. Acceptera vår impotens och isolation. Vi kommer inte att bygga några systemhotande organisationer eller skapa revolutionära uppror i närtid. Låt inte viljan och fantasin ta över och bestämma din dagliga, konkreta aktivitet.

Vad jag uppmanar till är därför inte passivitet i någon simpel mening eller uppgivenhet. Underskatta inte betydelsen av teoretisk insikt. Underskatta inte betydelsen av att bevara, kritisera och utveckla de principer som den verkliga rörelsen har erfarit genom historien. …

Här nämns möjligheten att ”se verkligheten i vitögat” och ”betydelsen av teoretisk insikt”. Men bara som konstaterande av att impotens föreligger och utan att utveckla vad som behöver teoretiseras, vilken verklighet som det är angeläget att skapa seende av. Detta tycks mig som ett perspektiv inifrån en radikal men isolerad position, vilket perspektiv egentligen inte rör sig utanför denna. Tillvaron uppfattas som kamp mellan ”sidor”, ytterst mellan revolution och kontrarevolution. Nu befinner vi oss i en ”kontrarevolutionär period” med begränsade möjligheter att agera. Den verkliga rörelsen bidar sin tid. Tankarna stannar inom (vad som uppfattas som) den egna sidan och dess (tillfälliga) impotens ifråga om att skapa ”revolutionära uppror”. Impotensen skall accepteras men utan andra frågor om varför är det inte möjligt ”att agera här och nu” än sådana som gäller styrkeförhållandet mellan ”sidorna”.

Eller så här, och nu talar jag inte bara om Krigsmaskinen: Det finns något som man engagerat sig emot (kapitalismen, orättvisor, diskriminering, miljöförstöring) och som anses givet och klart. Uppgiften tycks också klar, att dra in fler i engagemanget, att skapa rörelse. Men: vi är så få, så isolerade, så impotenta. Eller bland etablerade partier: ”vi måste blir bättre på att nå ut med våra visioner och vår politik”. Man talar självcentrerat och hellre med utropstecken än med frågetecken. Uppgiften är ju ändå given. Den egna tillvaron blir i mycket strategier att förbli det enda man kan tro sig vara, att inte fråga sig vad som eventuellt saknas i förståelsen av den yttre verkligheten och därmed också i det egna förhållandet till densamma. Varför man inte ”når ut”, varför de man vill nå inte svarar. Krigsmaskinen lutar sig mot föreställningen om den verkliga rörelsen, klasskampen som oundvikligt springer ur klasskonflikterna. Eller Krisen, kapitalismens omöjlighet på sikt. Ingen diskussion om hur kapitalismen trots allt lyckas göra sig fortsatt möjlig (om än inte i evighet).

Det givna kanske inte är så givet och måste utökas till att omfatta samhällsformationen som något utan ”sidor” och kamp (i det stora hela). Något som är slutet som en evolutionärt utvecklad och sammansatt formation med en mängd mekanismer för sin reproduktion och med impotens för varje opposition. Något som är konstruerat för att existera trots sina systemkonflikter och kriser och för att i sin helhet vara osynligt inåt för de underordnade subjekten. Inte genom att dessa är ”blinda” utan genom mekanismernas positiva (relativt systemet) funktionssätt. Skulle det då inte vara radikalt att ägna uppmärksamheten åt dessa förhållanden, att bryta osynligheten och tystnaden med just teoretisk insikt uttryckt i ett kritiskt och radikalt språk. Det jag talar om tangerar det klassiska ”medvetenhet” men stannar inte vid klassmotsättningarna utan gäller mekanismerna för den egna tidigare icke-existensen.

För att undvika de manliga konnotationerna kommer jag fortsättningsvis att tala om oförmågan, men då specificerad som oförmågan att se förhållandenas anatomi och den egna inordningen i denna. Jag anför en del av vad jag anser måste ingå i kritiken, men inläggets centrala punkt är att detta och liknande saker inte tänks eller sägs, att det är något väsentligt i ”förhållandena”, men också något som är möjligt att förändra.

Slutenheten

Först då en rekapitulering av vad mina inlägg brukar framföra, nu i form av en schematisk figur. Alltså för att lyfta fram samhällsformationen och dess hegemoni som en förening av det ekonomiska systemet och dess ideologiska apparatur i althussersk mening. Hur kapitalismens kriser till trots det mesta böjs tillbaka in i ”det bestående”, dvs själva det kapitalistiska. Att det snarare än att handla om en ”kontrarevolutionär period” eller en ”sidas” övertag är kapitalet som härskar på ett uppfyllande sätt, dvs utan att det i det stora hela är ”sidor” som kämpar. Läs nedifrån och upp.

PVP

Kommentarer till figuren:

P-V-P´, Marx klassiska formel för pengarnas herravälde. Det mesta som sker i samhället sker för att pengar skall bli mer pengar hos dem som äger de första pengarna. Varor produceras som ett led i kapitalförmeringen (mellan P och P´) och i det stora hela utan hänsyn till något annat. Här råder både kapitalisters girighet och maktbegär och kapitalets egna systemimmanenta villkor, som bl a innebär att det för att fortleva också måste förmeras. Även arbetsförmågan är en vara inordnad i denna själlösa rundgång, som innebär exploatering av människor och natur, klyftor mellan dem som äger och dem som inte äger, erodering av kultur, förödelse av planeten, kortsiktighet. Samtidigt är detta produktionssättet, sättet att producera även det livsnödvändiga. Det är människors och samhällets existensbetingelser, villkoren för försörjning (lön), konsumtion och offentlig verksamhet, som ju finansieras genom beskattning av produktion och löner. Det mesta förutsätter att hjulen snurrar på det kapitalistiska sättet. Det mänskliga underordnas den av människornas skapelser som är pengarna och som blivit till ett självgående maskineri, utan frågor om förhållandena skulle kunna vara annorlunda.

Ideologin, ideologiska apparater enligt Althussers ideologiteori. Omslutande, anropande – interpellerande – sina subjekt på sätt som framkallar responsivitet (”ja, det är jag”). Anropen kan innefatta framförandet av myter, men det är inte ”falskt medvetande” utan själva belägenheten inför de massivt omslutande rösterna och deras performativa adressering av subjektet som är kärnan i bindningsmekanismerna. Jämför med Althussers polis. Det betyder inte villkorslös underkastelse, men att responsiviteten i de konkreta anropssituationerna praktiskt vinner över reflexion och kritik. Det är inte heller fråga om centralt ledda konspirationer utan hegemonins decentraliserade karaktär. Här verkar också varje människas behov av att veta vem hon är, att spegla sig i och utbyta bekräftelser med andra, vilket vad gäller roller i samhällslivet är materialiserat i en ideologisk apparatur som tenderar att harmoniera med de ekonomiska villkoren.

Interpellationer av arbetstagare: löneformen (lönen förefaller vara ersättning för utfört arbete), ”du som fritt ingår avtal på arbetsmarknaden”.

Interpellationer av konsumenter: reklamen, stadsrummens utformning, varuhusen som tempel, förevisning av normalitet i media, ”Du är dina saker”. Här ansluter sig interpellationerna inom den privatiserade välfärden: ”Vi vill tacka dig som kund”.

Interpellationer av väljare: ”Du som i vår Demokrati väljer vilka som skall styra landet.” Outsagt: Du som uppfattar valet mellan tillhandahållna ”alternativ” (partier) som politiken rätt och slätt och ”alternativen” som uttömmande m a p vad politik kan vara. Denna outtalade myt är inbyggd i parlamentarismens omslutande och uppfordrande apparatur (t ex en valrörelses alla procedurer och tilldragelser), innefattande medias ”bevakning”. Oupphörligt talas det till och om Väljarna som bär denna Demokrati. Härtill kommer partiernas inriktning på röstmaximering, där de anpassar sig till den ”opinion” som de samtidigt i en cirkelrörelse är med och skapar. De som inte röstmaximerar på detta sätt blir inte valda och försvinner därmed, en enkel princip för reproduktion av det politiska systemet som garant för det ekonomiska.

Vi har alltså att göra med:
1. En klass vars ägande innebär självförstärkande makt. Genom de samhällsbärande funktionerna ges den makt av staten, som den alltså utövar kontroll över.
2. Kapitalets systemimmanenta villkor.
3. Produktionssättet: individers och samhällets existensvillkor.
4. Ideologi i samklang med ekonomin.
Det går påverkanslinjer från vart och ett av dessa fyra ”hörn” till alla de andra. Helheten är hårt sammanhållen med en mångfald trådar i alla riktningar som även binder individen. Återigen inte som ovillkorlig underkastelse, inte heller som ”samtycke” (där kan finnas gott om misstycke), men genom att livet på så många sätt praktiskt är inordnat i de samlade förhållandena, samtidigt som detta saknar benämningar och därmed distansering.

Slutenheten kan för individernas del uttryckas som att: a) det ekonomiska systemets egna och omänskliga existensbetingelser blivit till b) deras och samhällets existensbetingelser, samtidigt som c) de är inneslutna i ideologiska praktiker som formar deras subjektivitet relativt deras av ekonomin bestämda verksamheter samt d) inom politiken, där de omslutande procedurerna uppfattas som politiken rätt och slätt och de själva som väljare rätt och slätt. De är arbetstagare, konsumenter och väljare och tilltalas dessutom konstant som dessa kategorier. När de på ett eller annat sätt besvarar tilltalen, vilket i situationerna är svårfrånkomligt, är de vad de kallas även subjektivt (det performativa).

Det hela kröns så av metaideologin att ”ideologi” är idéer i individens huvud, hur hon som autonomt subjekt handlar utifrån sina inre övertygelser, tillägnade ur samtidens mångfald härvidlag. Denna helt dominerande metaideologi är uttryckt redan i ordet ideologi och expliceras i valfritt uppslagsverk (”ideologi” = idéer, synsätt, åskådning, politisk riktning osv). Ideologins materialitet i apparater, ritualer, anrops/respons-situationer, dess performativitet, dess utbyten av bekräftelser på redan given belägenhet, allt detta som har effekter i individens huvud och hennes förhållande till sin omvärld, är avlägsnat. Metaideologin är även den självförnekande materiell i debatter, där man talar som om samhället är format utifrån idéer, ”ismer” eller liknande. Om ”ismerna” som rekvisita för interpellationer och om ”debatterna” som ideologisk ritual talar man inte. Metaideologin förekommer ideologikritiken, vilket blir extra markant i en valrörelse. Den ideologiska förskjutningen från konflikterna i produktionssättet till spelet på den parlamentariska apparatens insida fullbordas när ideologibegreppet, som skulle vara begreppet för mekanismerna i denna förskjutning, även det förskjuts till insidan: ”Skall du välja centerideologin, den moderata ideologin eller någon annan av de erbjudna ideologierna?” Här spelar även vänstern med när den säger att privatiseringar och annat genomförs ”av ideologiska skäl” (i stället för ekonomiska och politiska skäl). Och talar om ”vår (t ex socialistiska) ideologi”, varvid det är detta tal (utbytet av bekräftelser på att ”vi är socialister”) som är den egentliga ideologin. Den metaideologiska sammanblandningen av ekonomi, politik, kunskap och ideologi till ett diffust ideologibegrepp förekommer ideologikritik utgående från ett strikt begrepp för ideologins faktiska göranden, mekanismer och reproduktiva funktioner.

Vad göra?

Nej, det finns inget underlag för att agera offensivt i betydelsen ”skapa revolutionära uppror”. Det är innebörden i det ovan sagda. Men oförmågan är kanske inte bara eller ens i första hand oförmåga till något sådant utan att reflektera över stillaståendet och den egna belägenheten.

”Att se verkligheten i vitögat, att inte underskatta betydelsen av teoretisk insikt.” Det är många inte i det citerade men inga försök att precisera några uppgifter. Detta liknar för övrigt min kritik av Fronesis kritiknummer, där hela numret är ägnat frågan vad kritiken kan innebära men på ett märkligt svävande sätt. Exempel på ingripande kritik saknas. Oförmågan blir omedelbart framträdande i mångordiga upprepningar av en fråga som inte får ens preliminära svar. De många vagheterna och allmänna konstaterandena går runt i cirkel utan att det konstateras att det är oförmågans omedelbara uttryck.

Jag brukar definiera politisk kritik som ”att tala om det som är format för att inte omtalas” och tänker då dels på den kapitalistiska dominansen som sådan, dels ideologin som fenomen (vad ideologier är och gör). Frånvaron av sådan kritik kallade jag i inlägget Teori och praktik de två saknaderna: av elementär teori för å ena sidan produktionssättet, praktiserad som benämningar av vad vi dagligen erfar, och å andra sidan de ideologiska reproduktionsformerna. Sammantagna innebär de oförmåga att objektivera slutenheten, dvs uppfatta den som en uppsättning mekanismer. Det kan inte vara fråga om att nå en fullständig förståelse (vad jag här anför är bara exemplifieringar av problematiken), men att vara vänd mot och kommunicera kring det som söker undandra sig sådant och som i medvetandet förekoms av allt som sägs och görs i stället.

Saknaderna beror alltså inte på enkla försummelser vad gäller att skingra dimslöjor som kapitalismen respektive ideologin omgett sig med. Dessa fenomen är i grunden formade som osynlighet för sina subjekt. I det förra fallet genom att samhällslivet i sin omedelbarhet faktiskt består av vad liberalismens sociala ”ontologi” framställer som det hela: individer och marknader. I det andra fallet som berörd metaideologi. Den egentliga ideologin säger aldrig ”jag är ideologi”. Eller: ”nu interpellerar jag dig som subjekt”.

Saknaderna är som sagt inte minst vänsterns. Denna betraktar elementär marxistisk teori som något trivialt och därmed onödigt att framföra. Dessutom anses det ”auktoritärt” att med pekpinnar upplysa de oupplysta om sakernas tillstånd. Om det mot förmodan skulle finnas några oupplysta. Det andra är helt okänt; man spelar med i dominerande metaideologi, t ex om en ”idéernas kamp”. Vilket på sitt sätt bidrar till slutenheten.

Upplysningsproblematiken är nu även den ideologisk. Frågan att ställa är: existerar det ett politiskt språk med vilket människor kommunicerar kring sina livsvillkor – ekonomiska, maktmässiga och ideologiska – just när de handlar under dem? Finns det vidare politisk rörelse med ett språk för den verklighet som den söker förändra, ett språk som även hanterar det nekande svaret på den första frågan, alltså slutenheten som sådan? Om inte, är inte skapandet av ett sådant språk en huvuduppgift? Dvs att uppta valda begrepp från existerande teori och kritik i ett utåtriktat levande språk. Däribland sådana begrepp som jag använt här, fast utan liv.

Kritiken konstaterar a) att P-V-P´ existerar som något i samhällsformationen dominerande, och b) att tesen ”P-V-P´ existerar” inte är något som kommuniceras mellan dem som verkställer leden P-V och V-P´. Kritiken är även ett språk för ideologins realitet som redan med sin existens bryter med sitt objekt, alltså genom benämningarna av interpellationsakterna som ju förutsätter att de inte benämns och objektiveras. Som kritisk praktik kan kritiken helt konkret avbryta dessa akter, alltså genom att ställa sig i dem och ropa ”låt er inte interpelleras av dem!”. Denna motsatsställning mellan kritisk praktik och ideologisk praktik är något helt annat än idealismens metaideologiska ”idéernas kamp”. Det är ju fråga om helt olika slags idéer inbäddade i olika slags praktiker. Det räcker inte heller att ”öppna ögonen” för att se. Seendet av den kapitalistiskt dominerade och slutna samhällsformationen som det rådande men ej enda möjliga måste skapas genom språket ifråga som något kommunicerat och levande. Sådan kritisk praktik kan så förenas med egen ideologi av annat slag, interpellationer av Kritiker.

Althussers apparatbegrepp kan tyckas väl kantigt men står för brottet med metaideologin. Att ”ideologin finns överallt” beror inte på att den är en atmosfär vi andas eller något vi badar i (en ”anda” eller liknande); det är interpellationer från identifierbara aktörer som tränger in överallt och är effektfulla bl a genom den ständiga upprepningen. Exempelvis konsumtionsideologin är inte bara en fråga om värderingar (”vi måste finna andra värden”), den tillhör den konkreta inordningen av individen i ledet V-P’. Allt detta kan göras påtagligt och föremål för frågor om vi vill leva under sådana förhållanden, förutsatt att de olika momenten och deras samband benämns. Vad göra? Skapa ett språk som genererar nya, mer preciserade Vad göra-frågor vad gäller kunskap, avsubjektivering och motstånd relativt de kapitalistiska förhållandena.

En radikal rörelse behöver ett sådant språk och konstitueras i viss mån genom det. Någonstans måste det börja – att problematiken erkänns och att det görs något åt den. Först inom den ”extremt isolerade” gruppen, sedan som utvidgning av denna genom att språket äger just den potentialen, att det i sig självt är ett brott med det äntligen benämnda.

 

Tillägg 4.8 med anledning av Krigsmaskinens svar.

Jag beklagar om du känner dig felaktigt och orättvist behandlad och får göra några förtydliganden.

Det var inte fråga om en ”framställning av ditt perspektiv”. Inte att tillskriva dig någon uppfattning om ”tillvaron som en subjektiv kamp”. Det var vad du skrev just där, om de radikalas isolation och impotens, om de uteblivna upproren och så frågan ”vad göra?”, som fick mig att se en möjlighet att föreslå en sak att göra, ett tillfälle till ytterligare en variation av det som är mitt enda tema. Jag har min lilla nisch varifrån jag (alltmer glest) kommenterar vad jag läser eller erfar. Allt är begränsat till ett fåtal frågeställningar som jag monomant upprepar: att utifrån Althussers teori om de ideologiska apparaterna tala om ”reproduktionen av produktionsförhållandena”, frågan varför människorna inte gör uppror. Inte som Svaret, men som en strävan att formulera en problematik, att objektivera denna sida av samhällslivet, göra den till föremål för reflexion och kritik, speciellt mot bakgrund av att det är just sådan reflexion som ideologin själv förekommer och söker utesluta.

Först något om min figur:

”Vad som missas i den figur som föreslås …”. Figuren avsåg bara att representera problematiken med ekonomins ideologiska konsolidering, den gjorde inte anspråk på något annat. Att individen är inklämd mellan givna ekonomiska existensbetingelser (försörjning, konsumtion, finansiering av det offentliga) och att ständigt tilltalas som denna ekonomis subjekt, detta på område efter område. Att hon vanligen uppvisar en responsivitet som ligger i situationerna, men också innebär en performativitet och subjektivitetsformning. Naturligtvis finns läckor och motstånd, men frågan är hur det är det andra som dominerar och bidrar till att vi kommer att ha kapitalism även i morgon.

”Kapitalismens logik, ideologier och tendenser kan inte på ett adekvat vis sammanfattas som en sluten figur.” Nej, figuren är sluten bara för att representera existensen av en viss slutenhet och dess anatomi. Den lyfter fram den slutenheten ur helheten av förhållanden och inriktar sig på den som en objektivering. Vilket i sig är en läcka. Denna och andra läckor får framställas i andra figurer.

Figuren vill inte heller säga att kapitalismen står stilla, att där inte finns ”krisideologier med specificiteter” (inte ”simpla upprepningar”) eller spiraler; den vill som sagt bara att peka på att ekonomi och ideologi sluter sig runt individen, vilket är vad ideologin ifråga själv inte kan erkänna eller överhuvudtaget rymma uppfattningar om. Och som den ”andra sidan” inte heller har mycket att säga om. Jag vill med Althusser peka på hur ”sluter sig runt individen” kan uppfattas som något handgripligt genom att man sätter begrepp på bl a de flöden av interpellationer som strömmar mot oss från den ideologiska apparaturen. Som när det nu talas till oss Väljare som skall uppfatta valet mellan tillhandahållna ”alternativ” som politiken rätt och slätt, omfattande alla möjliga samhällsutvecklingar. Vilket genom procedurernas massiva omslutning på det hela taget fungerar. Inte som en helgjuten tro på den befintliga demokratin men som en praktisk tro inbyggd i vad människor faktiskt gör inom nämnda procedurer (nu valrörelsen och den förestående valakten). Denna handgriplighet bör mötas med en kritik som på sitt sätt är handgriplig genom konkret pekande och benämnande.

Något som hade kunnat inkluderas i figuren är hur folkligt missnöje för närvarande inte tar sig uttryck i radikalitet (om jag talade med någon annan hade jag kanske använt det dubbelfelande uttrycket vänsterpolitik) utan i högerpopulism med helt andra fiender än kapitalet.

Jag försökte inte karaktärisera eller bedöma ditt projekt, bara – utifrån en grundläggande sympati – uttrycka att jag i det citerade tyckte mig känna igen något allmänt, inte ett perspektiv men en (ideologisk) tendentiell begränsning av perspektiv. (Jag ser att jag faktiskt använde ordet perspektiv men i sammanhanget ”perspektiv inifrån en radikal men isolerad position”, något som du naturligtvis inte begränsar dig till annars. Jag vet också att udden var riktad mot aktivister som låter sig styras av ”vilja och fantasi”, en kritik som jag delar helt.) Att det som sägs och skrivs hängs upp kring några kategorier, ungefär så här – om jag för diskussionens skull får hårdra det:

1. Vi-et. Gruppen, partiet. Vi radikaler. ”Vi är så … (isolerade, impotenta)”. ”Vi måste bli bättre på att nå ut med vår politik.”
2. Det som gruppen primärt är emot (t ex kapitalismen) och som ger den dess uppgift. Det till vilket alla ”vad göra?”-frågor relateras.
3. Andra grupper som den egna gruppen vänder sig emot. De som har fel analys eller gör på fel sätt: i ditt fall ”vänstern”, de som tror på ”politik”, aktivisterna.
4. Ljuset (läckorna, flyktlinjerna, potentialerna, det radikala ifrågasättandet, Krisen, den verkliga rörelsen). Allt som du saknade i min figur (som hade ett annat syfte).

Problemet är när sådana tankefigurer, trots att de inte alls sägs uttömma verkligheten, ändå stundtals tenderar att bli sig själva nog. Kategorierna Vi (vår grupp) – Uppgiften – Ljuset (det må se mörkt ut nu, men snart …) har sina erbjudanden om en slutenhet, gruppens slutenhet.

Vad jag saknar är att göra hindren för det egna projektet till en del av det. Frågorna ”varför når vi inte ut?”, ”varför kommer vi inte att ’skapa revolutionära uppror i närtid’”?, och deras språk enligt ovan. Att reproduktionen sätts på kartan. Möjligheten (ett annat ljus) att störa interpellationerna genom att benämna dem och deras mekanismer, detta som brott med ideologins förmåga att förekomma och utesluta just sådant. Kritik i meningen ”att tala om det som är format för att inte omtalas”, att sådant tal sprids som faktisk kommunikation.

Alltså att skapa brott med det existerande genom att sänka blicken (från Uppgiften och Ljuset), rikta den in i det rådande, se (genom teori och kritik) inte bara Fienden utan slutenheten och permanent kommunicera kring den med det sålunda utökade språket (vardagsspråket utökat med begrepp sådana som figurens). Kort sagt att göra det som slutenheten definitionsmässigt är frånvaro av. Detta i förening med vad jag kallar Politik.

Du skriver: ”Slutenheten är också i viss grad eskalerande, en flyktlinje, en potentialitet till att inte blott upprepa en subjektsposition utan till ett radikalt ifrågasättande och avvikande.” Hur då vill jag fråga. Inte som en invändning utan som en önskan om konkretion motsvarande den ovan antydda.

Du talar om en lyhördhet vad gäller att lyssna fram de ”genuina läckor och flyktlinjer som faktiskt äger rum”. Den verkliga rörelsen? Genom hela ditt svar talar du om olika motrörelser och förskjutningar. Naturligtvis skall vi lyssna efter sådant. Men jag har i vår tidigare diskussion om ”den verkligare verkligheten” (mitt uttryck för vad jag uppfattade som en ideologisk tendens hos dig) frågat hur verklig den är och om lyssnandets karaktär. Uttrycket ”den verkliga rörelsen”, att det gäller att på något sätt koppla ihop sig med existerande underströmmar, ”vad proletariatet kommer att tvingas att göra”), är som sagt inte riskfritt. Hur som helst ville jag nu bara hävda behovet av en kompletterande hållning: att se till dagens verklighet, sammansatt av ekonomi och ideologi, sådan den står i vägen för förändring. Som innebär intensifiering av kapitalistiska förhållanden och penningens makt, medan faktisk ”antipolitik” stavas populism. Att denna verklighet, dvs dess förmåga att bestå, kriserna till trots, med sina olika sidor förtjänar uppmärksamhet, undersökningar och benämningar, detta som en del av radikalismen och konstituering av rörelse. Ett ”vad göra?” bland andra, men med en dubbeleggad kritik, alltså även som självkritiska frågor om det möjligen föreligger en alltför stor förtröstan att historien är på vår sida, att de saknade upproren ändå finns där under ytan och kommer att bryta fram, om inte annat så när Krisen slår till med full kraft. Personligen är jag inte särskilt optimistisk om något, det är mer ett tvång att söka formulera kritiken som jag följer.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

För samhället

Hur – i vilka termer – kan man tala om samhällets konflikter, så att talet blir effektivt i politiskt avseende?

Vid en snabb inventering av hur det faktiskt talas finner vi teman som orättvisor och klyftor, klasser och klassmotsättningar, ”ideologier” som står emot varandra (”modeller” för hur samhället ”bör” vara inrättat – ”ismerna”), ”höger” (”liberaler”) mot ”vänster”, folket mot eliterna. Och det ”alternativ” som efterfrågas – sökande eller hånfullt – när missförhållanden förs på tal. Det finns olika problem med dessa teman, som hur de sugs upp av ideologiskt formad acceptans eller är ideologiska i sig själva – och då i bloggens althusserska mening. Jag vill här pröva att komplettera med ett annat tema: att ifråga om samhällets konflikter gå till den mest generella termen samhället. Vilka reella tendenser står mot varandra på den nivån? I vilka avseenden är vårt samhälle ett samhälle i kvalificerad mening och i vilka andra avseenden är det inte det? Vad kan läggas i begreppet samhälle – och ett gott samhälle? Är det möjligt att karakterisera skeenden som samhälleliga eller mot-samhälleliga på sätt som inte kan avfärdas eller rationaliseras, till skillnad från dikotomier som rättvisa/orättvisa? Kan i stället rationaliseringarna av orättvisorna, såväl som orättvisorna själva, sakligt inordnas i motsamhälleligheten? Detta som samhällelig kritik av motsamhällelighetens ideologier. Annorlunda uttryckt: kan man fastställa begreppet samhällelighet som begreppet för realiteter, vars närvaro man kan mäta (inte med något absolut mått) graden av? Och vars önskvärdhet kan göras till politiska frågor – om upphävande av orättvisor och klyftor.

Jag kommer att ställa samhällsbygge mot den kapitalistiska maskinen, det produktionsmaskineri som går ut på att pengar skall bli mer pengar, och där alltså ekonomins inre villkor i så hög grad bestämmer över den helhet, samhället, där den ingår. Tanken är att tala i de mest allmänna termerna utan låsning vid ideologiska modeller (”ismer” – ism i kapitalism är av annat slag, jämför med magnetism), men där skiljelinjer preciseras så att det är möjligt att hänföra det iakttagna till den ena eller andra sidan, för eller mot det samhälleliga, detta för att skapa politiska skiljelinjer och Politik. Frågan (från vänster) är då i förstone inte om samhället skall vara ”socialistiskt”, ”kommunistiskt” eller något annat. Utan om vägar från dagens tillstånd mot ett samhälle som förtjänar den benämningen. Det handlar här om att genom konkretisering och språklig stringens åter ge kraft åt de ”banala” frågorna: Är samhällets skeenden liksom individers och företags utåtriktade handlingar inriktade på det allmänna goda? Eller är det ekonomins egna villkor och enskild vinning som styr utan hänsyn till något annat och med negativa konsekvenser för helheten? På vilken av dessa sidor verkar institutioner, lagar, moral och ideologi?

Det allmänna goda: att resurser och produktion organiseras som allas möjligheter till ett gott liv med allt vad som här kan innefattas. Att miljömässigt hållbar utveckling säkrar fortsatta livsbetingelser. Än mer allmänt kan begreppet samhällelighet stå för organisering av samhälleliga angelägenheter där det partikulära inte styr över det allmänna. Alltså att samhället inte underordnas maskinella villkor, klassintressen eller individers och gruppers maktutövning i eget intresse. Så som historiskt varit fallet, med olika former av partikularitet i överordnad ställning. Att där däremot finns en levande diskussion om vad det allmänna goda kan innebära och hur det kan åstadkommas. Att där utvecklas demokrati – som förtjänar den benämningen.

Men även om det åtminstone som en läpparnas bekännelse finns viss konsensus kring mycket av detta, är varken tal om det goda eller om kontrasterande missförhållanden allmänt mobiliserande. De ”banala” frågorna är inte levande. Jag tror att kontexten som det ena och det andra sätts in i måste förändras av den kritik och politik som söker mobilisering. Det kan handla om att lokalisera både missförhållanden och ”alternativ”, eller det allmänna mot det partikulära, som motsatta rörelser inom den totalitet som är det befintliga samhället. Att vara generell och konkret vad gäller olika motsatsförhållanden och vägval. Genom att etablera begreppet samhällelighet för bedömning av skeenden, ett begrepp för historiska erfarenheter av samhällsbygge. Detta gentemot de ideologiska formationer som var och en på sitt sätt men också samverkande förekommer och desarmerar kritik och mobilisering; jag vill behandla följande fyra: idealismen, nyliberalismen (som ideologi), cynismen och populismen. Även dessa blockeringar, där frågor om samhällelighet inte har något utrymme, lokaliseras konkret av kritiken till samhällets motsamhälleliga sida, dvs maskinväldets reproduktion genom dess handfast verkande ideologiska apparatur och även genom ideologiska reaktioner underifrån som på inget sätt bryter status quo. Blockeringarna, denna del av det motsamhälleliga, tillåts inte verka obenämnda och självmaskerande. Notera att ingen av dessa ”ismer” primärt är idésystem eller liknande, de är praktiskt verkande ideologier – i althussersk mening.

Innan jag nämner något om de fyra ideologityperna vill jag förtydliga den althusserska positionen. Jag antydde att det befintliga samhället till inte obetydlig del består av ideologi. Ideologierna inte bara ”rättfärdigar” det rådande utan är rådande i en omedelbar och handfast mening. Inte så att de är grund för något, men som tillhöriga reproduktionen av det ekonomiska systemet, ”reproduktionen av produktionsförhållandena”. De håller fast individen i institutionaliserade tilltals- och responsstrukturer, utbyten av bekräftelser på att hon identifierar sig som det ena eller andra men inte som samhällsmedborgare. De verkar performativt. Snarare än genom att fylla hennes huvud med ”falskt medvetande” som skulle kunna botas med ”upplysning”. Den praktiska slutsatsen är att Politiken måste innefatta en speciell förening av ekonomikritik och ideologikritik, där den senare lika handfast intervenerar i de ideologiska praktikerna. Upplyser den om något är det om det ideologiska som sådant, vad ideologier gör och hur det fungerar. Hur de aktuella ideologierna är motsamhällelighet. Sedan måste kritiken åtföljas av en annan sorts ideologi som talar till Kritiker.

Motsamhällelighetens ideologier

Idealismen kan se olika ut men innebär att man diskuterar som om samhällen är formade utifrån redan givna ”modeller” eller ”ismer”. I stället för inriktning mot produktionssättets inre dynamik samt tendenser, potentialer och rörelser inom det befintliga samhället förskjuts talet till motsatser inom en idévärld. Samtidigt som dessa talpraktiker är nog så verkliga. Som i ”debatter” som låter ”ister” av olika slag identifiera sig som sådana. Inbördes bollar man den egna ismens förenande signalord, utåt slår man dem i huvudet på andra ”ister”. För liberaler handlar det förstås också om hur den rådande ordningen skall omtalas. Kapitalismen sägs vara under ständig demokratisk omförhandling, lyckligtvis med de ”liberala idéernas”, förnuftets, ständiga seger. Det finns alternativ, men då är vi i Nordkorea. ”Människorna” har valt kapitalismen framför andra modeller som idéerna hos stjärnögda drömmare eller hårdföra kommunister. Och de har valt rätt, strängt taget gäller TINA: ”There is no alternative” (från Margret Thatcher). Men inte heller vänstern rör sig alltid så långt bort från idealismen. Även om tidigare religiös marxism kring samhällenas förmodade utveckling genom en följd av förutbestämda stadier (feodalism, kapitalism, socialism) kanske inte längre praktiseras, finns vissa av tankefigurerna kvar: allt vad människor kämpat för, allt vad de tänkt om det goda finns samlat i en väntande framtid, Alternativet, eventuellt skådat i form av ”visionen”. Även vänstern är innesluten i ideologiska praktiker av idealistiskt slag, bollande formlerna hos de egna ”ismer” som så småningom skall segra. Praktiskt här och nu är den däremot upptagen av sådant som identitetspolitik eller anarkism. I den mån delar av den är intellektuell är dess tänkande alltför abstrakt. När ingen Politik är synlig, artikulering av fundamentala konflikter, och den egna retoriken utåt är verkningslös, uppfinner man annat att identifiera sig med och ägna sig åt, och väl där blir sådana nischer självbefästande. Man ägnar sig åt ekonomikritik och (egen) ideologi i stället för ekonomikritik och ideologikritik.

Jag återkommer till dominerande interpellationer (Althusser) av marknadssubjekt, men vill inledningsvis nämna att även om denna (ny)liberala ideologi praktiskt kan samverka med idealism enligt ovan uttalar den i sin praktik och som medel för interpellationerna en social ”ontologi”, enligt vilken det enda fundamentalt existerande är individer och marknader samt eventuellt störningar i form av statliga regleringar. Det finns inte något samhälle (Thatcher igen). Det finns inte ens strukturer i kvalificerad mening. Det är alltså inte fråga om någon explicerad lära, det är ett utflöde direkt ur maskinens inre, dess för sin överlevnad skapade sken av konstans, uttryckt i det ideologiska signalordet Frihet, specificerat som valfrihet och ”egenmakt” på de eviga marknaderna. Detta för att interpellera subjektet homo economicus, som bebor denna värld utan samhälle och utan struktur. Den för egen räkning rationellt kalkylerande individen blir alla tings mått. Vilket betyder att det saknas mått för de ekonomiska och ideologiska strukturer där dessa effekter produceras. Och förstås för tendenser som verkar i annan riktning. Det fungerar: frågor om samhällelighetens önskvärdhet dränks i motsatsställningar som individ – (förkvävande) kollektiv, fast individers individualitet knappast blomstrar under maskinen och de alltid varit och och alltid kommer att vara förenade med olika slags band. Effekten ligger här inte på kognitiv nivå utan i responsiviteten gentemot dominerande interpellationer med åtföljande avskärmning från reflexion, allt som dominerande motsamhällelighet.

Cynismen kan ta beskrivningar av missförhållanden som vittnesmål om hur eländigt människor alltid inrättar sina förhållanden, att allt alltid är en trasa. Eftersom människor drivs av makt- och vinningsbegär. Man hänvisar mer eller mindre uttryckligt till en evig mänsklig natur. Cynismen är den negativa och passiva inneslutningen i det bestående, med en negativ TINA-variant för cynismens ideologiska ritualer: ”allt är en trasa”, ”javisst, just så är det”. Det är inte meningsfullt att tala om samhället, eftersom människorna är som de är.

Populismen är det aktiva och aggressiva ideologiska sättet att reagera på missförhållanden men hålla samhällsbygge på avstånd. Aktuella former är högerpopulism och islamism. När ingen Politik är synlig uppfinner man annat … Här förevisas övertydliga exempel på den kvalitativa skillnaden mellan ideologi och politik och hur ideologin kan regera, när den väl etablerat sig som praktiker som förskjuter de fundamentala förhållanden som är dess egentliga grund. I stället för reflexion över möjligt samhällsbygge kommuniceras föreställningar om återkomsten av en förlorad guldålder. De egna praktikerna är formade så att ilskan får omedelbart utlopp i hat, hot och våld mot för ändamålet utvalda fiender, de för förfallet ansvariga. Dit även ”vänstern” hör. Att som i det amerikanska fallet inga brister hos ledaren, de må vara av aldrig så extrem art, påverkar anhängarna så länge som de uppfattar honom som sin ilskas röst (”jag är er röst”) visar de ideologiska mekanismernas möjliga kraft och förmåga att avskärma andra kvaliteter som kunskap, reflexion, kritik och politik.

Vi har alltså en idealism om ”alternativ” (modeller) som historien förverkligar och vi har hegemonins omedelbara och historielösa inneslutning av subjekten, vilka ideologityper kan verka parallellt. Hegemonin kompletteras också med avvikande men likaså status quo-artade underifrån-ideologier. Därför måste vi mot allt sådant ställa emergensens princip. Morgondagen är vad som växer fram ur dagens förhållanden och motsättningar. När reproduktionens krafter är starka ser morgondagen ut ungefär som dagen. Att sluta tala om den stora revolutionen har varken med ”reformism” eller pessimism att göra. Förändringar kan vara revolutionära, men innebär inte att en ”modell” lämnar plats för en annan som väntat i kulissen på att få träda fram. Även mål och planer liksom rörelserna där de skapas är emergenta kvaliteter; det är inte något ideellt som funnit utförare. Däremot kan förändringar mätas utifrån hur de är belägna inom det befintliga samhällets konflikter och vars emergenta artikulering är Politiken. Blicken är då riktad in i det existerande, vad som dominerar – den kapitalistiska maskinen med associerade ideologiska apparater – och vad som hålls tillbaka – tendenser till samhällelighet som uppvisats genom historiska landvinningar och erfarenheter samt närliggande potentialer.

Urskiljandet av motsatsförhållandet samhällelighet – maskin är alltså just vad livet inom maskinens reproduktiva ideologier utesluter. Vilket åter är maskinens seger över samhälleligheten, mest omedelbart över den del som består av reflexion och kritik. Detta sista, motsatsförhållandet mellan förstnämnda urskiljande och dess uteslutning i de ideologier som praktiskt uppfyller samhället, är något som inte heller vänstern uppfattar och tvärtom motverkar genom egna ideologier. ”Bara vi för ut vår vision tillräckligt tydligt …” Varvid det inte är vad ”visionen” säger som är ideologin utan upptagenheten med att inbördes bekräfta troheten mot den. Utan frågor om varför den inte tilltalar fler. Detta som en harmlös underifrån-ideologi vid sidan av dominerande ideologier. Därför kan man fråga sig om inte motsättningen mellan kritik och ideologi är Politikens interna huvudmotsättning, vad den måste övervinna för att vara Politik. Och för att motsvarande rörelse skall vara en faktisk rörelse inom och för samhället. Fortfarande praktiskt, det är inte upplysningskampanjer som efterlyses så mycket som att hela den berörda problematiken vinner existens som något inom vänstern levande och tar form i ett kvalificerat politiskt språk. Att begreppet samhällelighet blir lika etablerat som begrepp för t ex naturvetenskapliga fenomen. Liksom begreppet ideologi efter brottet med olika metaideologier om vad ideologi är. Begreppet hegemoni för föreningen mellan härskande ekonomi och härskande ideologi. Och så begreppet kritik – ekonomikritik och ideologikritik.

Även kritiken är därför något emergent, inte ”de sanna idéerna” som nedstiger från ovan. Kritik skall här uttydas ”att börja tala om det som är format för inte omtalas”. Kritiken inte bara påtalar att något (förhållanden eller uppfattningar om förhållanden) är ”fel”; den objektiverar och bryter med de i förhållanden inbyggda och evolutionärt utvecklade blockeringarna mot att de görs till föremål för kunskap och förändrande handling. Som de kapitalistiska förhållandena som skall levas utan reflexion. Och ideologiska förhållanden, där de ideologiska effekterna innefattar ”glömska” av hur de kom till. Kritiken är i sig är ett moment av samhällelighet, brotten med särintressens bestämmande av hur man talar om samhället. Som ”kvalificerat politiskt språk” består den då av permanent kommunikation kring rådande förhållanden, ekonomiska och ideologiska.

Människan är nu ett ”ideologiskt djur” som inte kan leva utan ideologi. Men ideologi behöver inte vara ”berättande” (uttala sig om tillvarons essenser), den kan nöja sig med att interpellera Kritiker, homo politicus, innehavare av samhällelig moral osv. Alltså utan att diktera innehållet i det ena eller andra.

Närmast följer en rekapitulering av bloggens position vad gäller analysen av hegemonin, det rådande systemets sätt att utesluta Politiken och ockupera framtiden.

Hegemonin

Med hegemoni menar jag alltså kapitalismen med dess ideologiska konsolidering. Först några punkter ur elementär marxistisk teori, avseende det principiellt kapitalistiska.

– Det är pengar som dominerar över livet, direkt som kapitalistklassens egenintresse och makt, men främst som värdeförmeringens immanenta villkor, tvånget att pengar måste bli mer pengar om inte det enskilda kapitalet skall gå under.
– Kapitalistisk produktion är inte i första hand produktion av bruksvärden eller tillgodoseende av behov utan ett led i kapitalförmeringen P-V-P´ (pengar – varor – mer pengar),
– där även arbetskraften är en vara, såld av den som inte äger andra existensmedel. En vara vars värde motsvarar just existensmedlens värde, dvs som betalas med sina reproduktionskostnader. Men som i arbetsköparens ägo kan nyttjas utsträckt tid och därmed till producera större värden som tillfaller köparen.
– Om det överhuvudtaget finns någon arbetsköpare villig till detta,
– varför förhållandet kapital-arbete är ett självförstärkande maktförhål­lan­de, både som exploatering och som arbetets degradering till vara och kapitalförmering,
– liksom samhället som helhet bit för bit privatiseras och varufieras (förvandlas till marknad) inom kapitalförmeringens logik.

Detta gör de kapitalistiska förhållandena till i bokstavlig mening omänskliga förhållanden. ”Kapitalismen skapar välstånd” säger de. Ja, i vissa avseenden, på vissa platser och i jämförelse med förkapitalistiska förhållanden. Generellt ligger i begreppet produktionssätt att det är sättet att producera, framställa livsmedel av alla slag, ting med bruksvärde och tillgodoseende behov, och det sker naturligtvis även i det kapitalistiska produktionssättet. Men sättet rymmer här motsättningar och motsägelser redan på den nivån, som när produktionsmaskineriets egna villkor och maktförhållanden är överordnade vad som produceras, förhållandena för de omedelbara producenterna samt distributionen. När det motsamhälleliga dominerar över det samhälleliga, möjlig organisering av resurser för det allmänna goda.

Vårt samhälle är ett samhälle, inte minst i jämförelse med ”failed states”, diktaturer och samhällen präglade av höggradig korruption. Det allmännas dirigering av skattepengar till ”utförare” leder också till att goda saker utförs. En del goda saker utförs. Men att produktionen och mycket av samhällslivet sker inom det kapitalistiska produktionssättet betyder att uppfinningsrikedom, arbete, konsumtion, politik och ideologi tvingas samman till skeenden som går ut på att pengar skall bli mer pengar med underordnad hänsyn till allt annat – människor, kultur, samhälle och miljö. Ett maskineri som kräver expansion och ”tillväxt”, men som mer av samma. Det är på bestämda sätt som mycket av det befintliga samhället nedmonteras och ersätts av marknad, new public management osv. Även framtiden är ockuperad genom TINA-ideologierna.

Frågor om arbetsförhållanden, makt, miljö, kultur och välfärd underordnas i vårt samhälle vad vänstern traditionellt kallat kapitalets makt. Lönearbete är fortfarande utsugning i marxistisk mening, med den mest brutala utsugningen överförd till andra länder. Arbetsförhållandena är kapitalets arbetsförhållanden och konsumtionen är, utöver att vara ojämnt fördelad, främst ett moment i kapitalets förmeringsrörelse. Sist men inte minst är offentlig verksamhet finansierad genom beskattning av företag, lönearbete och konsumtion, vilket betyder att det mesta i samhället även i det avseendet förutsätter att hjulen snurrar på kapitalistiskt vis och med kapitalistisk tillväxt. Det mesta förutsätter att pengar hamnar hos privata företag, som agerar för att på olika sätt maximera denna överföring. Kapitalismen är våra reella existensbetingelser, den upprätthåller livet, såväl det individuella livet som samhällslivet, men som medel för sitt eget själlösa pseudoliv och med nämnda negativa konsekvenser. Detta är strukturella förhållanden, uppsättningar av livsbetingelser och villkor, dominansförhållanden, som måste sammanfattas som motsamhällelighet.

Till detta kommer de ideologiska apparaterna och deras påverkansformer, inte genom idéer så mycket som genom oupphörliga flöden där arbetstagare, kunder och konsumenter tilltalas som sådana och har svårt att inte på ett eller annat sätt vara responsiva. Redan stadsrummens utseenden talar till konsumenter, inte till medborgare. Samtidigt som de agerar inom givna roller gör ideologin dem performativt till motsvarande subjekt och förser dem med ideologiska bekräftelser på att det är detta de är. De behöver inte jubla över sakernas tillstånd, de skall rätt och slätt känna igen sig själva som subjekt i vardagens påbjudna beteenden och förhållningssätt. Det är inte fråga om motståndslös underkastelse men om för systemet tillräcklig praktisk acceptans, underhållen genom dess massiva och omslutande förevisande av normalitet. Jag brukar här framhålla den redan berörda paradoxen hur en ekonomisk struktur i förening med en struktur av ideologiska apparater kan interpellera individer i en värld utan struktur, marknadernas platta och homogena rum. Även arbetsmarknaden framstår i sina praktiker som ett rum för individer som ingår jämställda kontrakt. Sedan kan ideologin förse sig med ett delvis motsägande metaskikt där det är de liberala idéerna som sägs ha segrat. Också den idealistiska metaideologin, det komplementära sättet att förneka struktur, är materiell, nämligen i alla debatter där ”ismer” ställs mot varandra på berört sätt, som om samhällen formades utifrån den ena eller andra ”modellen”, inte genom det befintliga produktionssättets inre villkor och dynamik. På båda nivåerna är emellertid det ideologiska osynligt inifrån dess praktiker, de praktiker som fyller upp samhället och reglerar vad som dominerande tänks och sägs, detta som hegemonins ideologiska sida.

Därför är marxistisk teori (”marxismen”) inte en detaljerad bild av ett produktionssätt så mycket som själva brottet med dess eget strukturella förbud mot strukturtänkande. Att börja tala om det som är överallt pågående och bestämmande, innefattande outtalat förbud mot sådant tal. På motsvarande sätt är ideologiteorin i första hand påvisandet av ideologins existens: en materiell struktur av apparater och interpellationer, ett fält av symboliska flöden och kraftverkningar mellan individerna inom den aktuella samhällsordningen. Där ideologin inte bara ”legitimerar” ordningen utan i mycket är ordningen tillsammans med produktionssättets villkor. Teorin är alltså även här brott med objektets förmåga att förneka sig som objekt, det senare något som uppslukar även vänstern och vänsterintellektuella. Ideologikritikens knappast ens påbörjade uppgift är inte att kritisera idéer så mycket som att intervenera i de ideologiska praktikerna med benämnandet av dem som första moment. Att bryta med ideologiernas metaideologiska självmaskeringar och göra fenomenet ideologi, en kropp inom samhällskroppen, till något omtalat och föremål för kritik.

Vi ser en dubbel avdrift från samhällelighet: att samhället domineras av ett ekonomiskt maskineri som går ut på att pengar skall bli mer pengar utan hänsyn till något annat, och att dessa förhållanden konsolideras genom att lika handfasta ideologier förekommer reflexion, diskussion och politik kring samhällsbygge av annat slag, den tankemässiga och politiska rörelse som skulle vara en väsentlig del av det samhälleliga. Rörelse, i alla betydelser av ordet, undertrycks av kapitalistisk hegemoni i angiven mening. Det dominerande talet om kapitalismen är dess eget tal och då inte bara som kosmetisk pr: det är maskinen själv som talar. Så när moderaterna säger att ”Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik” (ur partiprogrammet) eller ”vi älskar människor” i stället för ”vi älskar pengar” är det inte floskler, det är pengarna som kräver att detta sägs. Inte i första hand för att ”människorna” skall tro på det utan som nedbrytning även av språket, en utbredning även där av pengarnas tomhet men i tjänst hos deras förmering. Vi skall inte tro på något utöver TINA och praktiskt styras av kapitalvillkoren.

Så ”ute i samhället” talas mycket lite om samhället. Från högerns sida talas i stället på populistiskt manér – en populism med ”folket” ersatt av Individen – om Staten, Storebror som hotar Individens (val)Frihet. Det är ingen öppen debatt vi bevittnar, där kapitalets företrädare framlägger sin sak, snarare makten även över språket, där ordens valörer och funktioner förskjuts för att förekomma debatt i egentlig mening. Maskinen medger inte mycket av reflexion eller riktning annan än krökning tillbaka in i det rådande produktionssättet, dessutom som ”mer av samma”. Det är maskinen som härskar. Framtiden är ockuperad av det redan givna. Planetens temperatur fortsätter att öka.

Några frågor:

Varför skall människor i andra delar av världen arbeta med att framställa våra kläder 72 timmar i veckan för 270 kronor i månaden? För att annars har de ingen försörjning alls? Och ytterligare alternativ kan inte ens tänkas?

Varför skall ökad produktivitet, bl a genom robotisering, leda till arbetslöshet i stället för en mix av sänkt arbetstid och mer offentlig verksamhet?

Varför skall man behöva välja mellan 2962 elavtal för att kunna tända lyset, och varför skall det vara dyrare att ha ljus i hemmet om man gör ett dåligt val? När det nu gäller en ”vara” som alla behöver och som alltid är likadan. På samma sätt: varför skall man få sämre pension om man är en dålig börsspelare? Varför ställs inte dessa frågor?

Mycket av samhällslivet bygger idag på det offentligas avtal med privata ”aktörer” och ”utförare”. Men varför skall människor få det sämre eller samhället större utgifter för att kommuners och landstings förhandlare haft en dålig dag eller inte kunnat förutse vilka kryphål företagen hittat för agera mot offentlighetens intentioner? Varför skall överhuvudtaget avtal mellan parter med motstridiga intressen vara samhällsgrund? De som hävdar att konkurrensen är en mekanism som frambringar goda utförare, tror de själva på vad de säger? Eller när de menar att det goda uppnås när samhällslivet bryts ned i en oändlighet av avtal och penningtransaktioner mellan motparter.

Det är lätt att iaktta ett kontinuum mellan ”ren” kriminalitet och affärsverksamhet. Vi kan påminna oss Brecht-citatet om att grunda banker (bankerna kunde för övrigt förtjäna en egen punkt). Abonemangsfällorna. De privatägda hörselmottagningarna. Läkemedelspriserna. Och så den rena kriminaliteten som vänstern ogärna talar om, liksom vad gäller gäng som etablerar egna maktstrukturer och ockuperar territorier. Vad säger det om samhället att dess försvar av sig självt och medborgarna är så svagt, samtidigt som det inte heller har någon plan för att förbättra de förhållanden som föder kriminalitet? Och att ocker och utpressning är ok om det bedrivs i form av företag?

Vad säger det om samhället att lögn och instrumentellt tal (m a p egna intressen) i så stor utsträckning får ersätta rationell kommunikation? Att språksmide med enda syfte att smörja kapitalförmeringen eller försvara en egen position och vinning är så utbredd att tilltron till språket som sådant bryts ned. Att direktörers mångmiljonlöner kan försvaras med deras förment förtjänstfulla insatser, trots att forskning visat att människor presterar bättre utan yttre belöningar. Att det inte förvånar någon att borgerliga ledarskribenter skriver ”Det var medborgarnas vilja till valfrihet som drev fram privatiseringarna av den offentliga sektorn”. Att politiker säger ”jag anser att det fungerar bra” om vad en ”aktör” som de släppt fram har för sig (som med nämnda hörselmottagningar). För att som nästa försvarslinje hänvisa till avtalet där det står att allt skall vara bra. Som undandragande från eget ansvar.

Vad säger det om samhället att skolorna, bland det mest samhälleliga vi har, skall konkurrera med varandra? Locka ”kunder” med glansiga broschyrer med rent reklamspråk, driva betygsinflation, skapa osäkerhet kring eventuella konkurser osv. Varför skall dålig utbildning kunna ursäktas med att eleven borde ha gjort ett annat val? Varför anses det inte självklart att alla skolor skall vara bra?

I en DN-ledare skrevs att miljöhänsyn inte får tas på för stor bekostnad av det som ”människor finner värdefullt idag”. Annars förvandlas människan till ”en restpost”. För att påverka vad som ”befinns värdefullt” las 2014 i vårt land 67 miljarder på reklam. Jag har tidigare noterat den förtjusning med vilken ”Handelns utredningsinstitut” funnit att man kan ”påverka människors köpbeslut med musik”. Frågan är inte i första hand hur manipulerbara människor är utan hur stor del av samhällslivet som genom den kommersiella apparaten är inriktad på manipulation och påtryckning. Det mest gemensamma, vår planet kommer i andra hand i förhållande till den konsumtion som håller kapitalförmeringens maskineri igång. Här sitter alltså (verkliga) människor och talar för företagen mot planeten och dessutom i termer som i sig utesluter allvarlig diskussion om de stora frågorna. Som den ideologiska kategorin ”människor” som förnekande av de strukturella och omänskliga (maskinella) villkor som bestämmer över verkliga människors högst olika liv. Vilket även det tillhör det förnekade maskineriet. Det är maskinen själv som talar. Är det då inte de verkliga människorna som gjorts till restpost? Liksom planeten.

Sådana frågor ställs förstås ibland. Men att de inte utgör ett kraftfullt, engagerande och permanent ”liv på torget” visar att torget inte existerar, förekommet som det är av maskinen och dess hegemoni. Även det bevis för samhällelighetens svaga ställning. Varför den stora frågan för vänstern är hur den kan skapa ett stycke samhällelighet genom att med sin existens, sitt politiska språk och en förnyad inriktning bryta det förhållandet.

Att börja tala om samhället

Att (den liberala) högern inte vill tala om samhället utan bara om förhållandet Individ-Stat (motsvarande populisternas Folket-Etablissemanget) är inte ett uttryck för deras ”ideologi” som en upphöjd ledstjärna, tävlande med andra ledstjärnor; det är de redan givna icke samhälleliga samhällsförhållandena som för sin reproduktion rymmer denna ideologi, praktisk reglering av vad man talar om och vad man inte talar om utifrån den samtidigt skapade identiteten homo economicus. Denna hegemonins realitet (att det fungerar) har vänstern svårt att erkänna, eftersom det skulle få den att framstå som så svag den faktiskt är. När den nu inte förmår mer än att själv försöka tävla med andra ledstjärnor eller ”visioner”, annan ”ideologi” inom den idealistiska metaideologin. Så uttryckt är emellertid alternativet för vänstern själv uppenbar: att prestera en kvalificerad kritik av det rådande, inte minst av den ideologiska hegemonin och dess mekanismer, och vara drivande i samhällsbyggande emergens, innefattande en annan sorts ideologi, anropande homo politicus som brutit med hegemonins reglering av livet. Kritiken som bryter med det givnas sätt att utesluta varje annan framtid åtföljs av ideologi som interpellerar Kritiker – utan att föreskriva kritiken dess innehåll.

Möjlig samhällelighet kan identifieras i stort och i smått, inom i övrigt kapitalistiska förhållanden eller som övervinnande av dessa. De politiska frågorna kan gälla sådant som att rulla tillbaka privatiseringarna, så att det som lämpligen bedrivs i offentliga former också utförs där. Lagstiftning kring arbetsförhållanden. Generella förbud mot ocker och mot manipulativa och vilseledande affärsmetoder samt reklam överhuvudtaget (företag kan informera om sina produkter på andra sätt och anmäla dem till konsumentinstitut som publicerar tester). Därefter får politisk fantasi (i positiv mening) ta vid. T ex om församhälleligande av produktionsöverskottet. Skall företagens hela överskott överlämnas till den statliga (enda) banken? Eller skall de överlämna produkterna till marknader där människor handlar för sin medborgarlön och där såväl företagen själva som offentligt drivna verksamheter i reglerade former förser sig med det för dem behövliga? Eller kan församhälleligandet innebära någon annan ”modell”, som inte är en modell i idealistisk mening? Detta sagt som exempel på vad en diskussion kring alternativa roller för staten och förhållandet stat/marknad kan rymma, vad såväl liberaler som anarkister än säger. Inom diskussionen om samhället, vilken diskussion i sig själv är samhällelighet, där det väsentliga är möjliga sätt att organisera eller ge utrymme för samverkan, kreativitet och solidaritet.

Att börja tala om samhället, att börja tala om hur det befintliga samhället kan förändras i samhällelig riktning. Att ringa in några problemområden som mothegemonisk kritik och politik, statsmakt, lagstiftning och möjliga steg mot en annan produktionsordning och andra livsformer. Att på marxistiska grunder etablera motsatsförhållandet samhälle-maskin för att sedan som fortlöpande kritik inordna enskildheter som de exemplifierade i det. ”Vilken av tendenserna tillhör detta förhållande som vi just nu står inför?” Och är det så att den apologi som vi hör tillhör samma maskinella tendens (maskinens sätt att smörja sig själv)? Med sådan sammansatt kritik (av ekonomiska mekanismer och ideologiska mekanismer) kan högern aldrig diktera tänkande och tal utan att det slår tillbaka på dem själva. Sådan kritik är själv ett moment i samhällsbygget. Vilket bygge är vad vänstern skall identifiera sig med och förkroppsliga. Snarare än med olika uttryck för underlägets självbefästande.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Några ord om kapitalismens frihet 3

Del 1, Del 2. Delarna är helt fristående från varandra.

Svt2:s serie Idévärlden är enligt hemsidan ”En tänkande talkshow med Eric Schüldt. Kloka människor lägger pannan i djupa veck och går till botten med de stora frågorna. Ordentligt.”. Schüldt bjuder in en gäst som skall lägga fram en tes samt två opponenter som får bemöta densamma. I det femte avsnittet ”bemöttes” Kajsa Ekis Ekmans kapitalismkritik av ”liberala debattören” Mattias Svensson och professorn i nationalekonomi Johanna Möllerström. Men till någon botten gicks inte. Vad som utspelade sig var i stället mycket illustrativt för förhållandet mellan kritik och borgerlig ideologi, och då menar jag inte ett förhållande mellan idéer. Det vi bevittnade var ideologisk praktik i kondenserad form, hur ideologin tvärtemot att gå till någon botten agerar för att något sådant aldrig sker. Inte i första hand genom idéer, lögner, myter eller tomt pladder utan genom aldrig sinande flöden av vissa språkliga figurer, ägnade att framkalla responser sådana som ”javisst vill vi vara fria, vi vill ju inte ha det som det var i Sovjet”. Responser som sammantagna innebär acceptans av de kapitalistiska förhållandena som våra faktiska existensbetingelser, utan att dessa nämns vid namn och utan reflexion. Eftersom själva bollandet av acceptansens uttryck är huvudsaken. Detta i enlighet med det althusserska ideologibegrepp som bloggen tillämpar.

Det illustrativa låg i hur ett stycke marxistisk teori faktiskt framfördes för att sedan helt ignoreras. Det vanliga är ju att sådant överhuvudtaget inte syns till. Som Ekman påpekade: ”Om du öppnar en dagstidning en vanlig dag så finns det en massa omskrivningar som marknad, näringsliv, företag, men man nämner sällan kapitalismen med dess rätta namn.” Programmet inleddes med 5 minuter teori, följt av 18 minuter samtal mellan Schüldt och Ekman. Schüldt styrde konsekvent bort från Ekmans insisterande på att det gäller att förstå hur kapitalismen fungerar mot teman som vad som är ”bra” (”skapar välstånd”) eller ”dåligt” med kapitalismen och så frågorna ”vad är alternativet?” och ”vad betyder revolution för dig?”. När ordet kapitalism då nämndes var det inte i samband med teorin utan helt enkelt som ”vårt nuvarande system”. Andra halvan av programmet bestod av ren borgerlig ideologipraktik, där det talades precis som det brukar talas – av ”liberala debattörer”, företagens pr-avdelningar, politiker och ledarskribenter. Ändå kvarstår möjligheten att spola tillbaka till de första fem minuterna och jämföra vad som där sas om kapitalismen med vad som  följde: kapitalismens egen apologi, de sätt att tala som tillhör de kapitalistiska förhållandena just genom att dessa inte betraktas utifrån, som av Ekmans utomjording. Tal som kan kokas ned till acceptansens signalord utan annan egentlig substans. Den förflyttningen från det ena till det andra, från en kritisk position (eller överhuvudtaget diskussion) in i reproduktionen av det som skulle kritiseras, ligger i programmet i öppen dag, samtidigt som den fungerar. Marx byts raskt mot Sovjet, och mot Sovjet ställs liberalismens Frihet. Även om Ekman försökte återkomma till att det var kapitalismen som var ämnet och att Sovjet kunde ägnas andra program, formulerade hon inte någon egentlig kritik av själva förflyttningen som moment i borgerlig ideologisk praktik. Inte heller den betraktades utifrån, eftersom den utgjorde programmets helhet. Vilket inte hindrar oss från att i efterhand betrakta programmet så.

Det finns flera anledningar till att jag använder programmet för detta inläggs ideologikritik. Genom sin uppbyggnad, med teori och ideologi samt demonstrationen av hur teorin utan några som helst ceremonier kan kastas bort, exponerade det extra tydligt denna problematik. Om mitt föregående inlägg handlade om liberal respektive populistisk ideologi som olika men varandra kompletterande ersättningar för Politik, ser vi här också (liberal) ideologi som fysiskt tränger undan kunskapen med acceptansens ritualer. Och som jag betonade i det inlägget och antytt här: att ideologin inte i första hand består av idéer (eller ”falskt medvetande”) utan av nät av tilltal (”du som är fri och kan välja”) och responser (”ja, det är jag”), betyder att vi har att göra med två skilda mänskliga kvaliteter. Liksom ideologi och politik är olika kvaliteter. Så programmets förflyttning gällde inte bara en rörelse från kritik till acceptans utan från kunskap till ideologi som två generellt åtskilda områden – med dominans för det andra, grundat i den kapitalistiska ekonomins dominans – tvärtemot det ”som om” (ideologin var en sorts kunskap) som är ideologins eget metaideologiska skikt. Vad programmet framför allt illustrerade var betydelsen av Althussers teoretiska åtskillnader mellan ideologi och andra kvaliteter, speciellt kunskapen, åtskillnader som mycket få teoretiker och ännu färre politiskt verksamma tillägnat sig eller godkänt. Men som, anser jag, är nödvändig för kritiken, att börja tala om det som är format för att inte omtalas. Att med någorlunda skärpa beskriva skeenden.

Med sådan kritik kan programmet också uppmärksammas som ett konkret fall av dominerande ideologisk praktik. Berörda ritualiserade utbyten av bekräftelser är oundgängligt kitt i allt socialt liv och inte generellt något negativt, men handlar här om att konstituera det kapitalistiskt dominerade samhällets subjekt. Programmet var en liten temporär beståndsdel i dessa nät, den ideologiska apparaturen på kapitalismens reproduktionssida, där de andra, statkramarna som vill ha det som i Sovjet, kunde framställas som hotet mot Friheten.

 

Varför tala om kapitalismen?

Ekman talade i sin inledning, och jag gör här några tillägg, om:

– exploateringen av arbetarna,
– klyftorna mellan de av kapitalismen berikade och alla andra,
– hoten mot miljön och klimatet,
– kommersialism som breder ut sig på kulturens bekostnad,
– kriminalitet längs en kontinuerlig skala från ”oseriösa” företag till ”ren” kriminalitet,
– den atmosfär av ideologisk acceptans och även lögnaktighet som fyller upp samhället och som programmet var exempel på.

Det ljugs massivt på andra håll och öststaterna var hemska på miljöförstöring. Av olika skäl. Men alla missförhållanden som nämns i punkterna har samband med det kapitalistiska produktionssättet. Oavsett om produktionen gäller livsförnödenheter eller andra varor är sättet ett ekonomiskt maskineri som drivs av sina inre villkor: att pengar skall bli mer pengar hos dem som äger de första pengarna utan hänsyn till något annat. Det hör till dessa villkor att kapitalet ständigt måste expandera och lägga under sig (eller skapa) nya marknader. Där finns, som Ekman framhöll, inga stoppknappar och mycket lite av politisk styrning. Det är inte heller i det stora hela behov som styr. Detta system innefattar också individuell girighet och strävan efter makt, och det är denna förening av ett själlöst maskineri (ingalunda grundat i ”liberala idéer”), girighet och maktbegär som är så giftig. Med nyliberalismen tränger kapitalismen ytterligare undan sådant som politik, kultur och moral. Det är detta maskineri, dess villkor och dominans över samhällena som måste omtalas med dess begrepp kapitalismen, ett begrepp som innebär grepp om de kapitalistiska förhållande, när man med Ekman frågar ”hur fungerar kapitalismen?”. Detta om systemets fundamentala konflikter skall kunna artikuleras i Politik.

Denna Politik kan inte presentera ett färdigt ”alternativ”, ett ”idealsamhälle”, vilket åter skulle vara ideologi. Det handlar om att skapa rörelse, arbeta fram olika kort- och långsiktiga politiska mål och verka för dem, att söka bryta den kapitalistiska maskinens dominans över samhället, bryta kapitalets makt. Vilket förutsätter att dessa förhållanden benämns med deras rätta namn, att det finns ett kvalificerat politiskt språk för dem, människors kvalificerade kommunikation kring de förhållanden som de lever under.

 

Men ideologin fungerar

Låt oss expandera punkten om exploateringen:

– Som lönearbetare har du försörjning bara om det finns arbetsköpare villiga att köpa just din arbetskraft,
– varför du måste vara ”anställningsbar” på arbetsköparens villkor och konkurrera med andra arbetare.
– När du sålt din arbetskraft ägs du och din förmåga av arbetsköparen tillsammans med dennes övriga produktionsmedel. Friheten i det hela är hans fria förfoganderätt över dessa olika egendomar.
– Eftersom mervärdet du skapar går till kapitalet är förhållandet arbete-kapital ett självförstärkande maktförhållande. Du står kvar i samma position medan kapitalet växer – detta är i varje fall kapitalismens princip.
– Det är det sistnämnda som är meningen med det hela, inte primärt att tillgodose behov.

Vad säger då våra liberaler:

Svensson: ”Kapitalismen som system står för moral, frivilliga utbyten, skyddar mycket av friheten, friheten att välja karriär. … Utsugningsteorin … bemöttes redan på 1800-talet … människor väljer ju lönearbete … [Många väljer tryggheten, medan företagen tar riskerna:] du kan ju jobba som en väldigt begåvad forskare … lägga hela ditt yrkesliv på en idé som i slutändan aldrig blir någonting och plocka hem din lön varje månad i alla fall. … Jag ser inte varför det skulle ligga ett kapitalistiskt vinstmotiv i att människor inte får en utbildning, tvärtom, vinstintresset suger ju talanger … titta på fotbollen … vinstintresset skapar ett intresse av talanger, av bildning, av begåvning. … Kapitalismen är det samhällssystem som följer av vissa spelregler som äganderätt, marknadsekonomi, näringsfrihet och rätten att göra frivilliga avtal med andra. Att komma överens med andra om avtal som berikar båda parter.”

Möllerström: ”Kapitalism är marknadsekonomi och frihet. Man får välja vad man jobbar med. … skillnaden i människosyn … människor är vuxna och får välja själva [att t ex ta bolån].” För Möllerströms kapitalistiskt grundade ”idealsamhälle” krävs också ”eget ansvar”, att människor ”skärper sig” och är ”bussiga och snälla”.

Att gentemot punkterna ovan berätta anekdoter om ”väldigt begåvade forskare” och fotbollsproffs borde framstå som komiskt. Men det fungerar. Frågade Schüldt Svensson om han ansåg att det var vanliga arbetares villkor som han talade om? T ex de arbetare som framställer våra kläder för 270 kr i månaden med tolv timmars arbetsdag. Om var och en verkligen fritt kan ”välja karriär”? Om avtalen alltid är ömsesidigt ”berikande”? Icke. Det fungerar, inte genom tyngden i några argument, utan genom det massiva utflödet av ideologiska kategorier som Frihet och Valfrihet som åtföljer kapitalismens praktiker (och praktiker under kapitalismens dominans): den faktiska arbetsmarknaden, kommersialismens överväldigande närvaro, alla nya valskyldigheter vad gäller skola, vård, elektricitet osv, samt parlamentarismen, där valet mellan de befintliga partierna genom valprocedurernas omslutande materialitet uppfattas som politiken rätt och slätt. Man skall tala om individer och inte om strukturer, för annars har man en ful ”människosyn”.

Snarare än att ”gå till botten” med Ekmans inledning förbigick liberalerna den med tystnad för att i stället idissla liberal ideologi i ovan angiven mening. Marknad och frihet, marknad och frihet. Att programledaren aldrig invände mot behandlingen av Ekman och i stället nickade instämmande (ideologisk respons), berodde nog inte bara på partiskhet. Jag tror inte att han själv begrep så mycket av det teoretiska. Hur som helst ligger det utanför vad man talar om i ”talkshows”. Han frågade liberalerna vad de tänker om klyftorna mellan människor men inte om t ex formeln P – V – P, pengarnas primat. Och det är så här det ser ut och låter. Överallt. Man kan ställa olika eländen mot varandra men går aldrig till botten med deras orsaker. I stället finns alltid föreskrivet hur man skall bekräfta sin inneslutning i de kapitalistiska förhållandena.

Och om vi tänker oss att även de ideologiska förhållandena måste benämnas med deras rätta namn stöter vi på ytterligare komplikationer i form av nämnd metaideologi. Enligt det konventionella ideologibegreppet är ideologi något idémässigt: ”åskådning”, politisk riktning eller eventuellt ”falskt medvetande”. Att viss politik sägs vara ideologisk betyder då att den bedrivs utifrån en utvecklad idébas eller samling uttalade principer. Även från vänster kan sägas att ”privatiseringarna genomförs av ideologiska skäl”. Ordet ”ideologi” används alltså närmast uteslutande i en mening motsatt vad som här antytts. Detta ideologibegrepp med dess förmenta djup är metaideologisk maskering av vad ideologier gör och där djupet är ett helt annat. Det senare ligger bl a i omedvetna psykiska förvecklingar hos individen som möter de ideologiska apparaterna (ej uppfattade som sådana) och deras tilltal, med Althussers term interpellationer. Men deltagandet i de ideologiska näten av tilltal och respons förkläs av metaideologin som att idéer, eventuellt förnuftet, segrat. Individen är där ett autonomt subjekt som följer sina inre övertygelser. Även metaideologin interpellerar subjekten, nämligen som innehavare av olika ”åskådningar”, liberalismens förnuft eller kanske bara som ”du som är glad att du inte har det som i Sovjet”. Ideologin förnekar vad den gör just när den gör det. Nästa tanke kan då vara att vi behöver en annan term för det ideologins helhet, en term som i sig representerar brottet med metaideologin. Men saken är ju den att ”ideologier” som de politiska ismerna faktiskt tillhör det ideologiska, men som rekvisita i ideologiska praktiker, de namn i vilka ideologin interpellerar subjekten, ett ideologins mindre med förmåga att i medvetandet helt överflygla praktikernas och de resulterande bindningarnas mer. Ideologikritiken måste innefatta en kamp om ideologibegreppet.

 

Hegemonin

”Liberala debattörer” talar samma språk som tidigare uppräknade ideologiproducenter. Det beror inte bara på att de alla gjort samma ställningstagande för kapitalismen. Det är maskinen själv som talar, det redan givna system på vars insida de lever och där apologetisk ideologi på sitt sätt är en produktivkraft (inom reproduktionen). I stället för diskussion som låter oss förstå och ta ställning för eller mot kapitalismen (eller enskilda kapitalistiska förhållanden) får vi lyssna till dess egen ideologiska apparatur med teman formade för att förekomma diskussion. Och för att konstituera den Väljande Individen som systemets subjekt. Som också uppmanas att ”skärpa sig” och vara ”bussig och snäll”. (Ekmans fråga om det sista också gällde de rikaste fick inget svar.)

Om nu kapitalismen är så fri och dynamisk som det sägs, skulle den inte kunna tillåta lite tankefrihet? Men ett annat konstaterande som följer ur föregående stycke gäller den principiella oförmågan till kritik. De ideologiska praktiker som liberalerna bedriver är inte medveten strategi utan deras egen inneslutning i de kapitalistiska förhållandena. Man kan erkänna att det finns enskildheter som inte är bra, att det finns problem, men bara problem som kommer att lösas med mer kapitalism. Man använder ett språk som inte medger självkritiska frågor om det möjligen är tystnadens språk, tystnaden kring förhållanden som inte får omtalas. Man är principiellt oförmögen att grunda ställningstagandet för kapitalismen på seriös analys av de kapitalistiska förhållandena, eftersom allt man säger hör till systemets interna ideologi. Återigen, inte ”ideologi” i betydelsen ”de liberala idéerna”, inte ideologi som skulle vara grund för kapitalismen, utan ideologi som den befintliga kapitalistiska maskinens smörjmedel och reproduktionsform. ”Definitionen” ”marknadsekonomi och frihet” kan väl inte med bästa vilja sägas ge ett djupgående grepp om fenomenet kapitalism. Detta är allt annat än dynamiskt och något som i sig talar mot systemet, så snart kritiken skapats och får innefatta även de tankemässiga låsningar som kapitalförmeringen dikterar.

Liksom Möllerström är jag tacksam att jag inte lever i ett Sovjet, Nordkorea, Ryssland och många andra ställen. När liberaler talar om frihet kan de naturligtvis referera till att vi hos oss är fria från olika eländen som återfinns på andra håll. Hos dem finns ett genuint avståndstagande från diktatur, fascism, stalinism osv. Men i praktiken är deras tal om friheten alltid försvar av företagens frihet. Detta eftersom de som sagt lever på systemets insida, ekonomiskt och ideologiskt, den helhet som de på föreskrivet sätt omtalar som ”fria och ömsesidigt berikande avtal”. Det märkliga, men i linje med hur fundamentalistiska ideologier fungerar, är hur blint men samtidigt konsekvent och ofta passionerat som ”liberala debattörer” (och ledarskribenter) praktiserar sin frihetsideologi som ett krig mot ”vänstern”.

 

Dilemmat

Vad hade Ekman kunde säga utöver vad hon sa? Kunde hon inte presenterat, kanske redan i den teoretiska inledningen, lite ideologikritik? Dilemmat var förstås dels att hon hade fem minuter till sin inledning, dels att sådan kritik, genom metaideologiernas makt, inte går fram. Men det gör inte ekonomikritiken heller. Kanske hade hon ändå kunnat föregripa hur bemötandena skulle komma att gestalta sig och hur de är föreskrivna av den med kapitalismen associerade ideologin. T ex genom att ha låtit en av de inledande teckningarna visa en ideologiska apparat, bemannad av funktionärer som Svensson och Möllerström, mässande Frihetens budskap. Besvarat med ”javisst, vi vill ju inte ha det som i Sovjet”

Jag tror inte att man kommer undan att komplettera ekonomikritiken med ideologikritik. Kritik som alltså inte stannar vid att härleda ”idéer” till ”intressen” utan intervenerar i vad ideologierna gör. Och därvid även intervenerar i metaideologin. Kritik som intresserar sig för ideologins egen materialitet, de ideologiska formationerna som del av samhällsformationen och samhällets kropp. Som avbryter interpellationsakterna genom att med Althusser benämna dem så. Kritik som i stället förenas med interpellationer av Kritiker, människor som tillägnar sig ett kvalificerat politiskt språk för de förhållanden som de lever under: ekonomiska, politiska och ideologiska. Detta för att tillsammans med andra kommunicera kring dessa förhållanden och i förlängningen förändra dem.

I inlägget Teori och praktik talade jag om de två bristerna: att det i de offentliga samtalen talas mycket lite om kapitalismen (Ekmans tema) och att det inte alls talas om hur det tomrummet är fyllt med kapitalismens egen arbetande ideologi. En paradoxal egenskap hos ideologin egentligen; hur något så massivt närvarande (löneformen, stadsrummets utseende och inriktning på konsumtion, reklamen, parlamentarismen enligt ovan, frihetspredikningarna osv) inte heller det kan benämnas med ett samlande begrepp. Vi ser varken ekonomikritik (som går till botten) eller ideologikritik, och den andra bristen är en garanti för den första. Att stanna vid den första kritiken kan vara en fälla eftersom det bidrar till det falska skenet av ”debatt” som inte är en sådan. I stället gäller det att visa hur ”debatter” vanligen är ideologisk praktik, där även den kritiske snärjs genom att vara oförmögen att göra något åt motsidans maktmedel. Till att börja med skulle vänstern kunna initiera debatt för egen del om denna problematik och om vad som kan göras utanför och mot hegemonin.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Om populismen

Ordet populism används flitigt i kommentarerna till det amerikanska presidentvalet. Liksom för att karakterisera framväxten av rörelser och regimer runt om i Europa. Frågan som jag vill ställa i detta inlägg är vilken betydelse som begreppet kan ha inom den kritik som bloggen förespråkar och som bl a går ut på att skapa språk för skeenden som själva utesluter just detta.

När ordet nu hörs från höger och vänster är det som en beteckning på vissa iakttagbara drag som auktoritär stil i förening med misstro mot auktoriteter. Att vädja till de lägsta instinkterna. Att ställa ”folket” mot utpekade fiender som etablissemanget, media och invandrarna. Att kanalisera frustration under ledning av pekande demagoger.

Jag vill diskutera dels teoretiska preciseringar av begreppet, dels frågor om användning. Det är då inte fråga om att finna det uttömmande eller ”sanna” begreppet, utan att öppna ett område där man kan gå vidare. Detta genom att finna avgörande brytpunkter i förståelsen av fenomenet. Det är precis vad jag brukar säga om ideologibegreppet, vilket inte är en tillfällighet. Populism är en form av ideologi i bloggens mening och en form som nu satt sig i händelsernas centrum.

Jag skall redan nu framföra inläggets tes: Populism är det aktiva och offensiva sättet att ersätta Politik med ideologi.

Eller mer precist: den aktiva ideologiska formen för Politikens frånvaro. Det passiva sättet är liberal ideologi, passivt i den bemärkelsen att människor skall flyta med i den kapitalistiska utvecklingens strömmar. Dominerande ekonomiska förhållanden får dominerande ideologiska bekräftelser. Populismen kanaliserar missnöje, inte minst med liberala eliter, handfast men fortfarande ideologiskt. Det skall nu inte handla om ”ismer” utan om fenomenet ideologi, hur ideologier av olika slag kan innebära temporära lås på samhällsutvecklingen just för att de är ideologiska och inte politiska, utestängande kritik av såväl fundamentala samhällsförhållanden som det ideologiska självt. I det avseendet kan t ex islamismen räknas in under populismen, oavsett alla skillnader i förhållande till den populism som kommer att diskuteras, och det här inlägget är i mycket en upprepning av det förrförra Det är fult att peka.

Politik (stort P) står för artikulering av de fundamentala konflikterna i produktionssättet, de konflikter som ytterst är grund för missnöje och önskan om förändring. Här är det marxistisk teori som anger dessa konflikter. Eftersom det kommer att talas en del om reduktionism i fortsättningen vill jag säga det inte är fråga om något sådant här. Men de kapitalistiska förhållandenas dominans, som produktionsförhållandenas direkta makt och på andra vägar, innebär att Politik för ett solidariskt samhälle aldrig växer sig stark.

Här kommer ideologi – ”andra vägar” – in i bilden och det avgörande är då vad vi menar med ideologi. Populismen förekommer och ersätter Politiken med ideologi (och med högerpolitik vars maktbas formas ideologiskt) genom att förskjuta konflikterna till ideologiskt konstruerade konflikter. Ideologi förstås då i enlighet med bloggens syfte utifrån Althussers ideologiteori (eller utkast till en sådan), hans brott med olika metaideologier om vad ideologi är. Det handlar om att urskilja ideologin som en mänsklig kvalitet skild från andra kvaliteter, de egna mekanismer genom vilka den verkar och kan vara form för Politikens på olika grunder redan givna frånvaro, vidare hur dess bindningar kan vara så starka. Vi har att göra med en dubbel formning av förhållanden som omsluter människor utan att vara föremål för reflexion. I de offentliga samtalen talas sällan om kapitalismen och om ideologin som utfyllnad av politiska tomrum talas det inte alls. Ordet ”ideologi” får som vanligt stå för lite vad som helst, såväl en sorts kunskap (eventuellt falsk eller ”färgad”) som politisk riktning. Vilket misskännande är ett väsentligt moment inom det ideologiska, ideologins självmaskering. Innan vi går vidare behöver vi därför göra följande distinktioner:

1. Människor har förmåga att ständigt utveckla kunskap om sig själva och sin omvärld, dvs fortlöpande skapa förbindelser med eller grepp om olika objekt. Gäller det teoretisk kunskap skapas denna i ”tankeapparater” som är befintliga teorier, metoder, verifierings­for­mer och institutionella betingelser i övrigt. Detta med ”kunskapen som produktion” måste betonas, eftersom kunskapen inte är något som abstraheras ur objekten i bokstavlig mening, t ex genom ett omedelbart ”seende”; den produceras i speciella praktiker. Olika praktiker, olika grepp. ”Den sanna kunskapen” finns inte, vilket å andra sidan inte betyder att vad som helst som kallas kunskap (eller något motsvarande) är kunskap.

2. Människor kan föreställa sig ännu ej existerande ting samt målmedvetet och kunskapsbaserat arbeta för deras förverkligande. Detta kan gälla bruksföremål, verktyg, livsmiljö, vetenskap, kultur samt inte minst politik – underhåll eller förändring av samhällsförhållandena. Arbete omvandlar det objektiva.

3. Men de kan inte ständigt känna oändligheten av livsmöjligheter i sina egna huvuden. Det var ofrånkomligt att den evolutionära öppningen av djurens i huvudsak instinktsstyrda liv åtföljdes av en motsvarighet vad gäller psykisk helhet och stabilitet. Varje individ behöver röster som talar till henne och säger henne vem hon är och vilken som är hennes väg. Detta  ombesörjs genom ideologi, men inte i konventionell mening av upphöjda ledstjärnor, utan som omedelbar inneslutning i en viss social sfär. Inne i den sfären hör hon sådana röster som adresserar henne som subjekt med namn och attribut; där utbyter hon symboliska bekräftelser på samhörighet med andra och där manifesteras sam- och tillhörigheten i handling. En ideologi talar till sina subjekt, och effekterna ligger inte i talets idémässiga innehåll så mycket som i fasthållningen i tilltalsakterna, repeterade följder av tilltal och respons – ”ja, det är jag”. Bekräftelserna handlar om spegling, igenkänning och förtrogenhet med använda symboler. Du viftar med din flagga, jag med min, och om det är samma flagga visar det att vi hör ihop. Detta är Althussers teori om ideologins materiella existens i apparater och praktiker (ritualer) – hans påbörjade kunskap om ideologin. Och brott med metaideologin att en ideologi, som ordet föreslår, främst består av idéer. Den är inte något som befinner sig i människors huvuden som en ägodel; den utspelar sig mellan individ och ideologisk apparat (och mellan individerna). Vad gäller apparaterna byggs och underhålls de inifrån, i huvudsak decentraliserat. För tilltalen eller anropen introducerade Althusser termen interpellation. Här skall noteras att ”det ideologiska djuret” människan inte kan leva utan ideologi, men att ideologier kan vara högst olika med avseende på vad de bekräftar och hur de förhåller sig till andra praktiker. En ideologi kan bekräfta det meningsfulla i att delta i Politik eller något annat produktivt, medan annan ideologi etablerar cirklar där den huvudsakligen bekräftar sig själv och blockerar andra praktiker. Ideologi kan verka befordrande eller blockerande m a p andra kvaliteter. Ideologikritik måste uppmärksamma en ideologis yttre grund (vilket i konventionell kritik kan uttydas som ”de ’intressen’ som en ideologi ’tjänar’”) men också dess egen omedelbara materialitet och psykoanalytiska bindningsmekanismer, hur bindningar när de skänker subjektet helhet kan bli så hårda och verka mot vad som annars kan anses vara hennes egna intressen. Samt, inte minst, hur (den egentliga) ideologin aldrig säger ”jag är ideologi”. Till de ideologiska effekterna hör att deras produktion är utplånad i subjektets medvetande. Individen uppfattar sig som ett autonomt subjekt som följer sina inre övertygelser. ”Ideologin utplånar sina spår” (Zizek). Till vilket kommer att kunskap om ideologin saknats generellt. Ideologin allmänt är en social sfär eller nät av interaktioner allestädes närvarande och synlig i enskilda yttringar men utan att vara föremål för reflexion, vilket ligger i dess princip.

Vi har alltså kunskapens förbindelser med och tal om det objektiva, arbete det objektiva och ideologins tal till subjekten. Dessa distinktioner (och andra som kan gälla kvaliteter som etik och estetik) skall inte uppfattas så att allt iakttagbart entydigt kan klassificeras som det ena eller andra, men de är väsentliga för kritikens frågor om vad som dominerar en viss situation. Speciellt är det nya ideologibegreppet begreppet för en det mänskligas paradox: hur något egentligen substanslöst kan ta så stor plats, bestämma över människors liv, få dem att uppföra de mäktigaste byggnadsverken eller i övrigt gå i ledares ledband. Det är inte fråga om att avfärda det ideologiska som luft utan tvärtom att intressera sig för dess oproportionerliga fysiska närvaro. Vartill alltså kommer nästa märklighet: att detta som fyller upp en så stor del av människors liv, denna sociala sfär, i stort sett är ett terra incognita, i det att även metaideologierna regerar.

Så när jag säger om populismen (eller islamismen) att ideologi fått tränga undan Politik, sätta sig i Politikens ställe, förutsätter denna analys av ett iakttagbart motsatsförhållande Althussers teoretiska åtskillnad mellan ideologi och politik – och andra kvaliteter som kunskap, moral, m fl. Vilken åtskillnad inte är allmänt accepterad ens bland teoretiker. Detta inlägg, liksom alla andra på bloggen, vill alltså försvara Althussers insats härvidlag genom att visa vad den öppnar för. Inga av de synpunkter jag för fram kan lösgöras från denna teoretiska händelse.

En ideologi utgår inte från föreställningar om världen. Men just för att dess bindningar inte är tankemässiga och prövande kan de föreställningar som inte desto mindre tillhör den ideologiska rekvisitan bli mycket starka, prägla tänkandet och bestämma handlingar. Vilket inte minst religionerna visar. Liksom, som vi skall se, populismens föreställningar. Althusser använde begreppet empirism för tillfällen när en ideologi talar som om den utgjorde ett omedelbart seende av det i den yttre verkligheten essentiella, alltså när den blandar sina interpellationskategorier (de namn i vilka den anropar: Folket, Gud osv) med begrepp för objektiva föremål och förhållanden. Specifik ideologi samverkar då med metaideologi om sådant seende. Metaideologin är vanligen inte explicit, men interpellerar indirekt innehavarna av ”synsätt”, ”åskådningar” osv genom ett konstant bruk av seendemetaforer. Den materialiseras i debatter där ”åskådningar” (”ismer”) ställs mot varandra. Liksom när ideologi får diktera politik. Här framgår åter hur redan distinktionen mellan ideologi och kunskap pekar på möjliga konflikter dessa kvaliteter emellan. Det handlar inte om sant och falskt utan om hur något som inte alls har med kunskap att göra kan sätta sig i kunskapens ställe, liksom det kan fylla ut politiska tomrum. Pretentionerna hos empiristisk ideologi står i omvänd proportion till graden av reflexion och självkritik, och detta ”fungerar”. Vi kan tala om en generell konflikt inom de mänskliga praktikerna och inte minst språket mellan öppenhet och slutenhet, där slutenheten i mycket består av empirismens expansion, installationen av ideologins fixa kategorier på andra områden. Samtidigt som detta också utspelar sig under yttre bestämningar inom samhällets konflikter. De ideologiska formationerna blir delar av samhällsformationen och dess dominansförhållanden.

Hur kan nära hälften av de röstande välja en person som inte bara är rasist, kvinnoföraktare, klimatförnekare osv utan dessutom ett knippe av grava personlighetsstörningar? En grav narcissist, patologisk lögnare, bedragare, rättshaverist m m. Skall en psykopat förfoga över kärnvapen? Att den egna gruppen, som den landsortsbefolkning som analyserna nu lyfter fram, länge förbisetts och missgynnats av styrande och media är anledning nog att inte rösta på representanter för denna elit. Rösten som man avger behöver inte vara mer än ett långfinger. Men vi bevittnar också ideologisk inbäddning och det är den som jag tänker tala om. Jag menar då att frågan besvaras redan av Althussers allmänna, abstrakta och kanske lite kryptiska konstaterande ”att ideologin inte har något utan­för sig (ur sitt eget per­spektiv), men att den samtidigt är utan­­för, och enbart där (ur vetenska­pens och sanningens perspektiv)”. Detta kan tillämpas på populismen liksom på andra ideologier. (Däremot vill jag inte säga att det gäller alla ideologier, vilket skulle begränsa frågorna om förhållandet till andra praktiker.) En kritik kan sätta in människors ideologiska praktiker i sammanhang (ideologins utanför), men inne i ideologin finns i det aktuella fallet ingen utsida. Populismen reducerar empiristiskt verkligheten till en dualism mellan Folket och de andra, dvs etablissemanget, liberalerna och invandrarna som missgynnat/förrått/angripit traditionellt liv (eller helt enkelt försörjningsmöjligheterna) och traditionella värden. Utifrån sett är detta den populistiska apparatens sätt att interpellera anhängarna, bekräfta deras identiteter, kanalisera deras frustration och engagera dem i hatpraktiker. Mer specifika berättelser om judiska konspirationer och annat låter berättarna hos varandra finna bekräftelser på utvaldhet och insikt. Sådana praktiker, de inbördes utropen ”ja, just så är det” (som kan avse den stora folkgemenskapen eller mer utstuderade berättelser), är materialiserade lösningar på problemet med att upprätthålla subjektiv helhet i en verklighet som tycks stadd i upplösning och/eller allt svårare att överblicka, lösningar som ställer sig i vägen för annat engagemang i de yttre problemen, helt enkelt för att de hann först och väl etablerade i enlighet med sakens (subjektivitetens) natur svårligen öppnar sig. Individerna projicerar sina känslor på varandra och på ledare och de senare föreskriver handlingar, tale- och tänkesätt, vars utföranden i sin tur framkallar gillanden och bekräftelser på delaktigheten i en Sak. ”Jag är er röst”, säger Trump. Rösten, som i dubbel mening tilltalar anhängarna därför att den träffar deras ilska, tvingar sig på dem som deras röst, samtidigt som det inte alltid spelar så stor roll vad den säger. Någon bryr sig om dem, tycks ha tagit deras parti och bjudit in dem i en gemenskap kring praktiker där deras ilska får utlopp. Inne i ideologin går det att bortse från det mesta, såväl vad ledarna står för och konsekvenserna av deras handlingar som själva exploateringen av missnöje. Subjektet innesluts i denna självtillräckliga gemenskap, vars villkor är att beteendena inte upphör och speciellt att det inte reflekteras över dem från någon utsida. Utlevelsen och gemenskapen med dem som ”känner likadant”, den igenkännande speglingen, är i en rundgång vad som bär interpellationens berättelser, en föreställningsvärld där dualismen är hela verkligheten. Inifrån sådan ideologi ger anhängarna sitt stöd till allt annat än folklig politik. Politik med stort P finns inte på kartan och mer basalt inte heller konflikterna i produktionssättet. Ideologins insida saknar (i sitt eget perspektiv) utsida.

Under en valvakas intervjuer tillfrågades en mexikansk kvinna om Trumps uttalanden om mexikaner. De var fel menade hon. ”Han borde ha sagt …” (att flertalet invandrade mexikaner arbetar hårt och vill bidra till samhället), varefter hon fortsatte med att förklara sitt stöd för honom. Att lägga egna ord i munnen på ledaren, som om de var hans fast hans ord är motsatsen, och sedan hylla honom för dem, att bejaka ledarens ”jag är er röst” oavsett vad denna röst yttrar, är väl om något ett exempel på en ideologisk mekanism. Att kunna bortse från faktiska omständigheter därför att egna känslor projicerats på någon med makt. Det är som när Konungen är något större än den skröpliga figur som råkar vara kung.

Det är inte bara Politiken som förnekas i den ideologiska praktiken utan ideologin själv, fenomenet insida utan utsida. Såväl ideologins omedelbara utsida, dvs produktionen av dess effekter, som samhällsförhållandena och möjligt förändringsarbete är uteslutna eller fördunklade där uppmärksamheten (genom ideologins praktiker) konstant är fäst vid fiendefigurer i en reduktion av världen till detta. Det är inte politisk analys som avgör vem som är fiende. Olika moment: en traditionell individualism och misstro mot staten, där ”något större” i stället förmedlas av religionen, saknad av en värld som tycks på väg att gå förlorad och oro för den fortsatta utvecklingen, befogad fientlighet gentemot faktiska eliter, faktisk rasism (inte nödvändigtvis som elaborerade föreställningar om raser), antifeminism osv knyts samman i den populistiska ideologins tilltals-, respons- och spegelstrukturer med nämnda projektioner på ledare, som i sin strävan att vara ledare tillhandahåller medlen (berättelserna, terminologin, vem som skall misstros eller hatas – anhängarna uppfinner förstås också, inte minst via nätet, mycket av detta själva). I det aktuella fallet tillkommer att Trump dessutom har sin egen narcissistiska enmansideologi där han bara speglar sig i sig själv, t ex som en besatthet av att se sitt eget namn i guld. Denna hopknytning och den resulterande slutenheten är den populistiska ideologin, en speciell framträdelse av ideologins generella subjektivitetsformande mekanismer. Genom att använda begreppet ideologi på detta sätt tar kritiken ett (provisoriskt) grepp om tillslutningen av den berörda helheten. Framför allt genererar begreppet och distinktionerna mellan olika slags praktiker ideologikritikens allmänna frågor: hur ser förhållandet mellan kunskap, politik och ideologi ut här och nu? Har ideologi, detta utåt icke-produktiva fenomen, intagit platser som annars skulle innehas av kunskap, reflexion och politiskt arbete av produktivt och progressivt slag? Dominerar det ideologiska över de andra kvaliteterna i stället för att ideologin från sidan bekräftar innehavet av kunskap och deltagandet i viss politik? Om sådana frågor fick medfölja som verktyg inom permanent kritisk praktik, skulle de själva utgöra en ny kvalitet.

Naturligtvis kan man utifrån konventionella ideologibegrepp (med tonvikt på ”idéer”) fråga sig vilka subjektiva behov en ideologi möter. Och hur dessa behov kan exploateras. Men när ”ideologi” får stå för lite vad som helst finns inget tryck att verkligen ställa sådana frågor eller att göra något speciellt med eventuella svar. Om inställningen till populismen är att det handlar om åsikter som skall mötas med andra åsikter, goda värderingar och annan ”politik”, torde detta innebära att själv återskapa populistens bild av de andra. Vad som här skisserats gör på inget sätt anspråk på att representera en fullständig förståelse av populismen eller ideologin allmänt. Men med de ideologikritiska frågorna, som tar fasta på den generella konflikten mellan ideologi och andra kvaliteter, dvs vad denna konflikt består av, följer ett imperativ att också ställa dem som ett politiskt problem och en serie uppgifter: att undersöka möjligheterna för politiska rörelser att bryta upp det ideologiska, t ex genom att avbryta interpellationerna som sådana.

*  *  *

I inlägget Om SD-populism och annan ideologi skrev jag:

Låt oss rekapitulera några punkter om populistisk ideologi. Populism kan i ett första steg beskrivas som konstituerande av Folket gentemot en imaginär fiende. Det sker en förskjutning från t ex klasskonflikter till [den fiktiva] konflikten mellan Folket (Nationen) och fiendefiguren (judarna, invandrarna, muslimerna, etablissemanget, kulturmarxisterna, feministerna).  Ett vad man talar om och vad man inte talar om. Men om vi godtar huvuddragen i psykoanalytisk teori om ”subjektets brist” sådan den framställs av t ex Zizek (från Lacan; en bra sammanfattning finns i Per-Anders Svärds artikel Fienden i fantasin – Psykoanalytiska bidrag till ideologikritiken i Fronesis Kritik-nummer) är denna förskjutning dubblerad inne i den ideologiska praktik som det är fråga om. Nationen eller annan föregiven harmonisk samhällsenhet är något som subjektet kan vilja nedsänka sig i för att själv uppnå helhet som subjekt, en stabil identitet. Fantasin om fienden som förstör harmonin får här flera funktioner. Utopin lever och skänker mening genom bekämpandet av den konkret gestaltade figuren. Genom att som i ett aktuellt fall [järnrörsnatten] säga till andra ”det är inte ditt land, det är mitt land”. Men framför allt är syndabocken ett skydd mot insikten att den åtrådda harmonin är en omöjlighet. Så länge bristerna (samhällets yttre och subjektets egna inre) kan ges en yttre gestalt är deras fundamentala ofrånkomlighet dold, alltså genom förskjutningen från harmonins omöjlighet till motståndet mot den utpekade syndabocken, utan vilken allt skulle vara så mycket bättre. Det speciella och bekymmersamma med den här sortens populism är att det ideologiska, fast det som med all ideologi fortfarande handlar om inbördes utbyten av identitetsgivande bekräftelser, på ett drastiskt sätt bestämmer såväl utövarnas politik som individuella handlingar.

Några tillägg. Populismen är en sorts terrorism i det att den inte har något perspektiv mot framtiden, det är ett förrått förflutet allt handlar om: tiden då arier härskade, Profetens tid eller den nation, de arbetaridentiteter, könsroller och värden i övrigt som man nu anser angripna. Rasism och antifeminism kan frodas hos dem som ser sig akterseglade av en utveckling där människor med annan hudfärg eller annat kön tycks allt framgångsrikare (eller åtminstone tar större plats), medan egna livsvillkor och förankringen i traditioner är i nedåtgående. Uppgiften är bara att spränga (på ett eller annat sätt) de skyldiga för förfallet. Eller ”dränera träsket”. Beträffande ”bekämpandet av den konkret gestaltade figuren” tror jag att en av anledningarna till populismens dragningskraft är att de uppdämda aggressionerna får ett omedelbart utlopp. Att näthata våra företagsledare känns inte meningsfullt och det är sällan som de utsätts för våld. Annat är det med populistiskt utpekade fiender. Och medan ”etablissemanget” kan vara avlägset är valda representanter, t ex journalister, inte minst kvinnliga, en desto påtagligare måltavla. Liksom invandrarna. Genom seklerna har det varit judarna. Det skapas gemenskaper kring aggressiva praktiker mot utvalda och/eller konstruerade måltavlor. Jämför med islamismens ”heligt krig mot de otrogna”.

Människor är missnöjda och har anledning till det. Samhället är inte inrättat för människor utan för pengarnas förmering. Att artikulera sådana konflikter kallar jag alltså Politik. Men samhället är ett samhälle för att det förmår reproducera sig. Det sker inte minst genom ideologi, dvs ideologiska apparaters performativitet med avseende på samhällets subjekt. Inom kapitalistisk/liberal ideologi är dessa subjekt arbetsgivare och arbetstagare, kunder, konsumenter, väljare osv, och de interpelleras som sådana inom respektive praktik och via media. Väljaren är den som identifierar politik och demokrati med parlamentarismens procedurer och uppfattar valet mellan tillhandahållna ”alternativ” som politiken rätt och slätt, dess allt, varvid radikala möjligheter från början är uteslutna. Detta är alltså inte en propagerad myt utan något som ligger i de omslutande procedurernas utformning och tilltal. Liberalismen är det för de interpellerades del passiva sättet att ersätta Politik med ideologi. Populismen med dess interpellationer av Folket är det offensiva och aggressiva sättet, där dessutom liberalismen (eller delar av den) angrips.

Ett av den liberala högerns pr-knep är att retoriskt ersätta höger-vänster-dimensionen med framåt-bakåt. De som inte hänger med i den nyliberala utvecklingen är bakåtsträvare som vill tillbaka till Socialdemokratins grå betongsamhälle. ”Valfrihet” ställs mot stat och politik(er). Liberalismen är i det avseendet en sorts populism med Folket utbytt mot Individen. Vad de inte säger är förstås att deras framåt bara är kapitalismens framåt, att dess systemkrav skall verka obehindrade av politiska interventioner. Maktmässigt är deras framåt status quo. Framåt mot ett samhälle som övervunnit kapitalets diktat är principiellt utesluten i den liberala ideologins reduktion av politiken till en kamp mellan (deras) frihet och förmyndarstaten. Detta är en annan dimension än parlamentarismens,  men kompletterande denna till liberalismens insida utan utsida. ”Det finns inga alternativ.” Populisterna å sin sida utesluter på ett mer bokstavligt sätt det framåt som är vänsterns. (Med vänster menar jag här inget mer än de som har ett annat framåt.) De (anhängarna) vill tillbaka till en trygghet som de anser förlorad och bekämpar för det ändamålet utpekade fiender som det ”liberala etablissemanget”, men inte i grunden för deras kapitalism utan för det speciella ”framåt” som denna genomgår och som lämnar många i bakvattnet. Vartill kommer invandring och ett visst framåt vad gäller jämställdhet och minoriteters rättigheter, de enda rättigheter (utöver kapitalets) som i populistiska ögon intresserar liberalerna. Vi ser i det amerikanska fallet hur politiken (mer renodlat) tas över av miljardärer som bl a vill gynna gårdagens industri för att tilltala gårdagens arbetarklass, den deras maktbas som populistiskt interpelleras. Vänstern kan då inte hävda sitt framåt bara som en uppsättning visioner; ”framåt” måste innefatta explicita brott med liberalernas framåt och populisternas bakåt.

Folket må vara en fiktion liksom det mytiska förflutna men är ändå lättare att sätta i centrum för berättelser än proletariatet eller vänstern, där den senare antingen uppfattas som del av ”eliten” eller som ”kommunister”, de mest föraktliga. Folket (i olika tappningar) är en interpellationskategori inom populismens reella praktiker, såväl det interna bollandet av igenkänningstecken som hatpraktikerna. Vänstern må demonstrera, här får ilskan utlopp i aggressiva handlingar, om inte annat i kommentarsfälten. Och ju mer missnöje som utvecklingen alstrar utan att mötas med Politik, desto starkare blir den populistiska tendensen och dess bygge av ideologi där andra vägar utesluts. Detta är ett utslag av kapitalistisk dominans och en bevarare av densamma utan att direkt utgå från den.

Vi har (1) den formella distinktionen mellan ideologi och andra kvaliteter och därmed (2) en begreppsram för pågående dominanskonflikter mellan ideologi och andra praktiker. Från dessa utgångspunkter, som låter oss undvika olika metaideologiska fällor, kan vi (3) ställa kritiska frågor om pågående skeenden och om möjligheterna att återvända till Politiken.

* * *

Jag menar inte att människor överger populismen för att den ”förklaras” för dem. Det är ju just sådan reflexion som den utesluter. Jag skisserar här ett scenario där vänstern till att börja med förklarar saker för sig själv eller rättare sagt tillägnar sig teori och kritik som överensstämmer med dess strävanden. Att den tar fasta på att reflexionen över de förhållanden som politiken skall förändra måste innefatta deras reproduktionsformer. Att själva problematiken reproduktion, speciellt av subjektiviteter, förs upp på dagordningen. Förändringsarbete måste alltid innefatta hindren för det. De slutna tillstånd som här avses skall dessutom göras till ytterligare skäl för sådant arbete. I stället för att bete sig reaktivt mot enskildheter skall vänstern utveckla ett kvalificerat politiskt språk som ett element i en ny politisk kultur. Att etablera en permanent kommunikation kring de förhållanden som är formade för att inte omtalas:

1. Det kapitalistiska produktionssättet, och då inte bara som ”klyftor och orättvisor” utan som en ekonomisk maskin som blivit till våra reella existensbetingelser. Det mesta i våra liv måste gå via pengars förmering, där systemimmanenta krav dikterar alla villkor och således överordnar sig livet. Vilken struktur är osynlig när allt existerande är individer inom marknadernas livsrum. Eller någon annan reduktion.

2. Att detta system reproduceras genom maskinen själv men också genom sådan ideologi som berördes under punkt 1: ideologiska apparaters performativa subjektskonstitueringar, där det förutsätts att det saknas medvetenhet om ideologin som sådan. Man kan säga ”jag är rasist” men inte ”jag är populist” (i strikt mening). Man säger gärna ”jag är liberal”, men aldrig ”jag är responsiv inför den liberala ideologins interpellationer”.

Det nya är här begreppet ideologi för mängden element där de flesta är synliga men om vilka det inte tagits ett samlat grepp, vare sig teoretiskt eller som formulering av politikens problem. När det talas om ideologi är det i allmänhet som metaideologi av ett eller annat slag. Som brott med metaideologierna etableras i stället (preliminär) kunskap om ideologin, för politiken. Samtidigt får en helt annan slags ideologi från sidan bekräfta det meningsfulla i detta och interpellera kritiker. Snarare än att utåt föreläsa och vifta med pekpinnar är en strävan att alltfler dras in in i kommunikation kring gemensamma livsvillkor och möjligheter. Här behövs även politisk uppfinningsrikedom beträffande hur den populistiska kallelsen, liksom liberalismens interpellationer, kan angripas. Inte bara med argument utan i själva dess opererande, när detta gjorts till föremål för konstant uppmärksamhet. Inte bara för dess rasism osv utan för den slutenhet som det är fråga om, inte minst för individen/subjektet.

För den utåtriktade kritiken måste också ett annat tema från det tidigare citerade inlägget uppmärksammas. Hur bryta den skenbara symmetrin mellan olika sidors ”vad man talar om och vad man inte talar om”, ett fäktande där det ena och det andra bara tycks byta plats. Alla anser att andra talar om vissa saker för att dölja det väsentliga (t ex kapitalism vs invandring), samtidigt som alla verkar tala om liknande företeelser med olika namn. I den mån det till vänster alls talas om hegemoni kan denna tyckas vara en motsvarighet till populismens stora konspiration mellan judiska banker, politiker och media. Olika sidor representera då bara positioner på en åsiktsmarknad. Vad som föreslogs i inlägget var följande. Förstås måste det från icke-ideologiska utgångspunkter utredas vad som är sant och falskt. Men att i strikt mening säga att populismen är ideologi är att föra fram en distinktion som är bokstavligen otänkbar inom denna ideologi. För populisten är det omöjligt att tala om den egna utsägelsepositionen. Möjligheterna till kritik och självkritik är principiellt uteslutna genom den tysta överenskommelsen om att leva i ideologiska effekter utan att fråga efter vad de är effekter av. Populisten kan anse (!) sig se ”de verkliga problemen” och det kan vara verkliga problem som eldar honom, men när ”seendet” består av fixa kategorier utväxlade inom ideologiska praktiker, blir detta till ett politikens problem. Så bryts för kritikens del symmetrin. Eller rättare sagt, det är brottet med den fiktiva symmetrin, det praktiska hävdandet av distinktionen, som är kritiken och en möjlighet att också bryta eller åtminstone störa den nämnda tystnaden.

Hegemonibegreppet är dessutom begreppet för en reproduktion (av produktionsförhållandena) utan centrum. Vad som finns i centrum eller snarare i basen är ett ekonomiskt system, kapitalismen. Detta handlar inte i första hand om individuell girighet utan om produktionssättet enligt ovan. Att allt skall förvandlas till marknad är centralt i fenomenet kapitalism men utan en bemannad kommandocentral. Inom denna maskin växer så också de ideologiska apparater som interpellerar systemets subjekt, inte heller här med central dirigering. Människor tilltalas som kunder och konsumenter för att ges subjektiva bekräftelser på vad det objektivt redan är. Vad gäller populismen poppar ledare upp för att förkroppsliga den logik och fylla de tomrum som jag försökt framställa, stänga in missnöje i ideologi. Det är ingen konspiration. Vidare: att kapitalismen länge varit basen och ersatt tidigare klassamhällen visar att det aldrig funnits en harmonisk enhet. Det finns inget att återgå till (i det stora), och för en rörelse med grund i marxistisk teori finns inte heller en färdig plan att förverkliga. Frågan är hur den kan bidra till emergensen av ”en annan värld” och vilken kritik som den behöver av denna världen och dess olika sätt att motstå förändring. Kritiken måste utöver ekonomin gå till den rot som är politikens vägval (med en tveksam metafor) mellan Politik och ideologi, där Politiken utgår från den fundamentala avsaknaden av harmoni.

Med andra ord. Uppgiften är att med ett strikt ideologibegrepp (ej ideologiskt bestämt) kunna tala om såväl liberal ideologi som populism i kontext av den Politik som dessa ideologiska praktiker på sina olika sätt förekommer. Som ett permanent benämnande av de kapitalistiska förhållandena innefattande deras ideologiska reproduktionsformer, speciellt avståndet mellan ideologi och politik. Detta kan börja inom vad jag här för enkelhetens skull kallar vänstern som studier och diskussion för att som ett kvalificerat politiskt språk och en konstant kritisk praktik sprida sig utåt. Åtföljt av en annan sorts ideologi som från sidan interpellerar dessa kritiker. Det är så jag talar om kritik i allmänhet. Att kritiken praktiskt utövad står inför den till synes överväldigande dominansen av förgrenade vägar bort från kritik och Politik är just vad som gör uppgiften angelägen. Hinder skall alltid inkluderas i kritikens objekt.

Tillägg:

Det har föreslagits att Trumps lögner är en medveten taktik för att få media (”de mest oärliga människorna i världen”) att skriva om dem i stället för om nedmonteringen av miljömyndigheterna, upphävandet av alla regleringar av olje- och kolindustrin osv. I någon mån kanske, men jag vet inte.

Att Trumps installation inte på långa vägar var så välbesökt som Obamas (”den sämste presidenten någonsin”) lämnar honom ingen ro. Det räcker inte för honom att ljuga och säga att det var den bäst besökta installationen någonsin. Att solen sken fast det regnade. Besökare i Vita huset leds nu fram till ett inramat fotografi taget i sådan vinkel att det ser ut att vara många människor där. För säkerhets skull instruerar han också besökarna hur de ska titta för att uppfatta detta. Och: ”When you see this tremendous sea of love, it’s really something special, that all these people travelled here from all parts of the country, maybe the world… and they loved what I had to say, they loved the result.” Och om han nu beordrar en undersökning som skall visa att tre miljoner röster var ogiltiga därför att han förlorade det egentliga valet med det antalet, är det dikterat direkt av hans ego.

Är det då en annan fälla att ägna sig för mycket åt hans faktiska karaktär? Men man kanske skall fortsätta att tänka flera tankar samtidigt. Att som malign narcissist bli världens mäktigaste person är en lite väl speciell ”dream come true”. Jag har försökt diskutera hur det var möjligt och vilka ideologiska mekanismer som låter anhängare bortse från allt utom den emotionellt engagerande kärnan, hur ledaren förmår samla upp bitterhet, faktisk rasism osv och lovar slå mot utpekade fiender. Men det räcker inte.

Att någon, som står så långt ifrån anständighet, social kompetens och hänsyn till människor och miljö att det övergått i sjukdom, skall ha sådan makt är farligt och förfärligt på ett sätt som inte kan lämnas därhän. Och det är mer än en metafor för världens galenskap. Samtidigt som det är något exceptionellt är det också ett steg i en utveckling där nyliberalism och populism kompletterar varandra i nedbrytandet av det samhälleliga. Det återstår nu att se hur motståndskraftigt det amerikanska samhället ändå är.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Det är maskinen som talar

Jag har skrivit tidigare om vänsterns längtan efter en ”berättelse” som vi aldrig får se. Också om hur däremot högern verkligen producerar sådana. På DN.Debatt (5.4, detta inlägg har tagit sin tid att färdigställa!) kunde vi åter läsa om hur Alliansen har utvecklat den svenska modellen, nu i ett ”debatt”-inlägg av Ulf Kristersson. Jag vill ytterligare kommentera denna berättelse och dess karaktär, inte bara kortversionen i den aktuella artikeln, som främst inriktade sig mot invandrares bidrag, utan den större berättelsen med dess konstanta mall, och hur den kan bemötas. Varför den skall bemötas. Hur förhållandet att berättelsen synad närmare i sömmarna inte alls är någon berättelse kan vändas emot den och allt som den representerar.

Både generell välfärd och valfrihet är numera två centrala delar av den svenska modellen. Det är ingen slump. 1900-talets stora politiska projekt var att lämna Fattig-Sverige och bli ett jämlikt välfärdsland som belönade flit och strävsamhet, och där alla kunde få komma till sin rätt. Men med tiden blev politiken också klåfingrig. Många minns fortfarande Pomperipossa-skatter och förbud mot parabol-tv. Allt färre gillade vad de såg och förmynderiet mötte motstånd. Men resultatet blev inte att den svenska modellen övergavs, utan att den utvecklades. Valfriheten vann mark och utmanade tron på en enda lösning lika för alla. Privata och ideella alternativ började ersatta offentliga monopol.

Det var progressiva socialdemokrater och liberaler som drev fram viktiga delar av den svenska modellen på 1900-talet. Och det var borgerliga politiker och opinionsbildare som såg även problemen och krävde rimligare skatter och mer valfrihet. Av detta kan man dra två slutsatser:

För det första har den svenska modellen aldrig varit statisk. Den har tvärtom utvecklats och förändrats över tid. Den förenar omsorg om den svagare med jämlikhet och jämställdhet. Den litar på självständiga parter på arbetsmarknaden, men förväntar sig stort samhällsansvar. Den bejakar våra framgångsrika svenska företag i tuff internationell konkurrens. Och den tror på platta hierarkier, teknologisk innovation och pragmatiska politiska reformer. …

För det andra är den svenska modellen inte socialdemokratisk. Moderaterna och alliansen har utvecklat centrala delar av den …

Det tidiga 1900-talets politiska projekt bar Socialdemokraternas prägel, men från det sena 1980-talet har i stället borgerliga partier haft initiativet. … Vi såg behovet av valfrihet och avregleringar. Vi insåg att politik är viktigt, men också att politiken inte får styra allt. Detta är i dag självklara delar av den svenska modellen.

Formellt är detta en elaborerad berättelse om utvecklingen från Fattig-Sverige till ett välfärdsland. Den rymmer både en historieskrivning och en framställning av absoluta värden; den berättar om historiens slingrande väg mot förlösningen av dessa värden som fått vänta så länge på densamma. Om hur det hela började väl men råkade in i förmynderi, klåfingrig politik, stat och monopol. ”Allt färre gillade vad de såg och förmynderiet mötte motstånd.” Motståndet tog gestalt i borgerliga partiers initiativ, och syntesen på ett högre plan bestod i befrielsen av Individen genom hennes valfrihet och egenmakt på marknaderna.

Det är förstås en osann berättelse, så när som på konstaterandet att politiken gått åt höger. Det var varken medborgarnas önskningar eller partiers ”insikter” och ”initiativ” som privatiserade apoteken. Den kapitalistiska maskinen, som berättelsen utesluter och som saknar andra värden än bytesvärden, drivs av sina egna inneboende krav, att pengar skall bli mer pengar hos dem som äger de första pengarna. Samt att kapitalet som helhet ständigt måste expandera och lägga under sig nya marknader.

Exempel. Hörselmottagningarna ägs numera ofta av företag som tillverkar hörselapparater. Så här kan det gå till: Undermålig hörselkontroll. Frågan ”vill du höra som landstinget eller vill du höra bra?”. Om landstingets gratisval ändå föredras förevisas en klumpig modell ur deras sortiment. Framhärdar kunden slocknar intresset helt. Men ansvarigt landstingsråd, Ella Bohlin (KD), tycker att hörselvården i Stockholm fungerar bra.  ”Vi tycker att vi uppfyllt de mål vi satte upp när vi sjösatte vårdvalet för hörselhjälpmedel … Vi har långtgående krav på de som vill ge sig in i vårdval, men vi kontrollerar inte företagens exakta affärsrelationer. Det tillhör den fria marknaden.” Maskinen. Kapitalförmeringen som i det här fallet tar vägen över hörapparater är det bestämmande. Även över politiker som ”ställt krav” men inte kan ”kontrollera exakta affärsrelationer” och mer sällan hur kraven efterföljs. De tuggar sitt ”valfrihet” enligt maskinens diktat. Och framför allt: de reglerar så som maskinen kräver. Samtidigt som de avsäger sig allt ansvar: ”Vi har ett avtal där det står att allt ska vara bra. Alltså har vi politiker gjort vårt.” Politiken inkorporeras i maskinen och samhället monteras ned.

Det är därför beklämmande att höra statsminister Stefan Löfven ”blåsa till strid” för en nostalgisk syn på Sverige … Socialdemokraterna surrar fast sin politik vid det Sverige som fanns, i stället för att utveckla den för allt som Sverige kan bli. …

Även i dag är det Moderaterna som värnar den svenska modellens ideal.

Kristersson använder inte ordet ”ideologi”. Men Moderaternas värnande om ideal gentemot Löfvens ”nostalgiska syn” låter som det konventionella ideologibegreppet, där syner och ideal står mot varandra. Så ett dramatiskt moment i berättelsen är hur ”allt som Sverige kan bli” genom utveckling, självklarhet, förnuft och borgerliga ”initiativ” fortfarande hotas av ”det Sverige som fanns” genom socialdemokratisk nostalgi. Berättelsen handlar därför även om ”den liberala ideologin” som ett uttryck för frihet och förnuft gentemot ”socialismen”, sådan den demonstrerats i Sovjet, Nordkorea och mildare av Socialdemokraterna. Den är osann även på en metanivå, och det är bl a genom denna dubbla osanning som den fungerar. För fungerar gör den – på sitt sätt.

Vi måste återvända till den kapitalistiska maskinen. Liksom reklambyråer som ett moment av kapitalförmeringen skapar ord och bilder för att enskilda varor skall säljas och förmeringscykeln fullbordas (momentet vara → pengar), arbetar pr-avdelningar på att smörja maskinen. Detta som avdelningar inom denna maskin som inte nämns vid namn. Att berättelsen på bägge nivåerna (ifråga om faktiska skeenden och om politikens karaktär) utelämnar maskinen är mer än en förvrängning av sanningen om vad som bestämmer. Det är maskinen själv som talar som ett positivt moment av dess fungerande, fast det inte hörs på rösten vem den tillhör. Kapitalförmeringen skall ske med minsta möjliga friktion och därför måste all friktion bekämpas, t ex demokratiska inskridanden. Och när det sker genom berättelser kräver uppgiften att det görs snyggt. För att vinna även socialdemokrater och dem som erkänner socialdemokratins betydelse måste också berättelsen erkänna densamma. Den måste tala varmt om välfärden, eftersom välfärd är populärt. Och numera lönsamt. Sålunda sockrat framförs så den liberala varianten av populismen (Folket ersatt av Individen) med politiken och (S-)politikerna som fienden som klåfingrar på den fria företagsamheten och därmed allas Frihet – framställd som ”valfrihet”. Den berättartekniska lösningen är historieskrivningen där socialdemokratin haft en uppgift att utveckla ”den svenska modellen” men nått vägs ände (”allt färre gillade vad de såg”) och bara ”borgerliga partier” kan föra utvecklingen vidare.

Om berättelsen är en berättelse i betydelsen språksmide, där strävan efter koherens tjänar själva berättandet, har den inget av vad man kan förvänta sig av en (politisk) berättelse: en gestaltning av en samhällsuppfattning och politiska strävanden, en investering av något mänskligt i text. Den är ett smide lika maskinellt som den ekonomiska maskin som det tillhör. Det handlar inte om ”ideologi” i konventionell mening utan om handfast reglering (ingen avreglering här heller) av vad man skall tala om och inte tala om för att vara del av den kapitalistiskt dominerade världen. Berättelsen tillhör inte en ”debatt” för att leda samhället i en viss önskad riktning; det är det redan givna systemet och de redan givna maktförhållandena som talar i enlighet med systemets natur. Berättelsen talar inifrån det som redan härskar som del av härskandet. Meningen är inte i första hand att den skall bli ”trodd” utan att den på sitt område skall upprätthålla praktisk dominans som del av den kapitalistiska dominansen. T ex genom hånet mot dem som högt ifrågasätter den och ”vill ha det” som i Nordkorea. De som inte vill ha valfrihet utan låta Storebror bestämma. Berättelsen dikterar hur man skall förhålla sig för att inte betecknas som extrem, bakåtsträvande eller dum i huvudet genom att inte fatta det ”självklara”. Det spelar ingen roll hur mycket tyst misstro diktaten möter så länge de fungerar i praktiken. När det uppfattas som ett faktum att man för att vinna val måste sjunga valfrihetens lov gör alla tongivande politiker detta. Inte heller Hörselskadades riksförbund har ”synpunkter på vårdvalet”. Berättelsen avgränsar praktiskt vad man får säga för leva kapitalismens icke-liv, vilket som produktionssätt är våra ”reella existensbetingelser”, vad som för närvarande försörjer och föder oss. Berättelsen interpellerar kapitalismens olika subjekt, såsom arbetstagare, kunder och konsumenter. Vi är dessa saker i praktiker som fyller upp våra liv och tilltalas dessutom som sådana med berättelsens utbroderingar. Därmed är berättelsen ideologi i bloggens althusserska mening av något med materiell existens i apparater och performativt verkande genom tilltalsakter inom redan givna maktförhållanden, men med förmåga att i effekterna maskera just detta. Som när ett aktstycke som det aktuella publiceras under rubriken Debatt. Pr-avdelningar, politiker och ledarskribenter, alla säger de samma sak och på samma språk, att utvecklingen drivs av medborgarnas önskningar, t ex vad gäller ”valfriheten”. Eller mer allmänt av ”tro” och ”initiativ”. De hävdar inte detta som en tes utan som ett uppehållande tuggande på tillräckligt avstånd från kritik av de verkliga förhållandena. Som diktering av hur man skall tala. Och som sagt som interpellationer av de rätt önskande och som sådana performativt konstituerade individerna. Individer som inte önskar något starkt samhälle.

Även ideologin förnekar sig; den förnekar vad den gör just när den gör det, den interpellerar dem med de rätta idéerna inom den idealistiska metaideologins ”idéernas kamp”, där det varken finns klasskamp eller interpellation och ideologisk apparat. Den låtsas vara vänd mot andra ”ideologier”, när det enda som den är vänd mot är de interpellerade subjekten och dess enda syfte är att framtvinga systemkonforma responser (av ett eller annat slag, inte nödvändigtvis utan misstro eller motstånd). Vi har alltså en berättelse om ”ideologier” som själv är ideologi och metaideologi, inte så mycket genom att (falskt) berätta om saker som genom att vända sig till lyssnarna, hålla fast dem i berättarsituationen och avkräva dem underkastelse. Vilket innefattar praktisk acceptans av berättelsens element på bägge nivåerna. Allt inom den maskin som inte känner värden eller idéer.

Inget av detta, vad ideologin gör och hur den förklär sig, lyfts fram i ”debatterna”, inte från något håll. Hur en ständigt närvarande ekonomisk och ideologisk makt på tusen vägar kan prägla samhällslivet och därmed enskilda liv och samtidigt i de omedelbara verkningssätten vara osynlig. Tvärtom hör debatterna till misskännandets former, metaideologi praktiserad som fäktningar mellan ”ideologier”. Makten må i andra avseenden vara hur synlig som helst, men när den talar sker en märklig frikoppling; även om det kan sägas att det är ”intressen” som talar gör talets dominans att det blir (eller synes vara) något mer. ”Är det inte bra att vi får välja?” ”Ska politikerna lägga sig i allt?” När den fiktiva frågan ”Ska du få bestämma själv eller skall staten bestämma åt dig?” genom omgärdande repression (”du är väl inte dum?”) väl fått fäste, kan den idisslas som om den var en verklig fråga bland andra politiska frågor om hur samhället bör vara inrättat. Fast syftet är att utesluta frågor, t ex om hur mycket individen egentligen bestämmer under maskinens välde. Detta genom berättelsen där det inte existerar någon maskin. Eller ideologi. Maskinens tal har den märkliga egenskapen att den talande är försvunnen.

Berättelsen är strängt taget inte någon berättelse. Den, eller snarare berättandet, är en maskin inom maskinen, men förmår ändå framstå som något annat genom att den på flera plan framställer motsatsen till de verkliga förhållandena. Att den på den mest övergripande nivån kastar om dessa förhållandena, så att det redan givna systemets ideologi som ”insikter” och ”tro” i strid med annan ”tro” sägs driva utvecklingen, är också är en reglering, en metaideologisk diktering av hur man skall tala om ideologi. Vad som då avkrävs medborgarna är inte en explicit ”tro” om ”tro” utan att de accepterar den praktiska metaideologins obstruktioner av samtalen, tal om ismer i stället för produktionssättets klasskonflikter, dessutom innefattande interpellationer av liberaler osv. Allt förekommande Politik: artikulering av de fundamentala konflikterna och strider kring och mot maskinen.

Till detta bidrar även vänstern när den säger att ”privatiseringarna genomförs av ideologiska skäl”. Liksom andra som avvisar de dikterade ekvivalenskedjorna (samhälle – stat – Storebror och framgångsrik – svenska – företag – privata alternativ – valfrihet – insikt – initiativ – borgerliga partier) men uppfattar de tillspetsade formuleringarna som naturliga delar av ett spel eller käbbel mellan (i ”debatten”) likställda parter och inte något som flödar uppifrån makten och nedåt med effekter som ligger i den flödande dominansen.

Att peka på enskilda saker som berättelsen utelämnar, vems friheter det handlar om, om exploatering, orättvisor och klyftor, om privatiseringarnas konsekvenser, om nedbrytningen av kulturen och förödelsen av planeten, biter inte på nämnda regleringar och deras effekter. Eftersom det inte bryter den praktiska dominansen och brännmärkningen av sådan kritik, så snart den går till missförhållandenas grunder. Och lika lite som en kvalificerad kritik kan stanna vid exemplifierade påpekanden kan den nöja sig med att framföra motsatta ”ismer” (det omvända ”socialism mot liberalism”) eller berättelser. Sådant är också att gå i den dominerande berättelsens fälla genom att argumentera mot den på dess egen (fiktiva) nivå..

Något som inte är en berättelse men framstår som en sådan. Det är så kapitalet expanderar även på språkets och tänkandets område, dvs ersätter språk och tänkande med kapitalförmeringens diktat. Den kapitalistiska maskinens sammansatta expansion är hegemoni i betydelsen ett ekonomiskt systems ideologiska konsolidering. Berättelsen hör hit, liksom t ex parlamentarismens ideologi som interpellerar Väljare för vilka valet mellan befintliga ”alternativ” är politiken rätt och slätt, vilken ideologi är inbyggd i valprocedurerna. Det är en speciell hegemoni som inte bara handlar om att säkra gruppers och individers makt utan om det mänskligas nedbrytning genom en mänsklig skapelse, ett monster som äter sina skapare. ”Allt fast förflyktigas” där penningen härskar; dess abstraktion går utöver sig själv och gör det mesta i samhällslivet abstrakt. För vår försörjning är vi beroende av ”jobb” eller ”sysselsättning”. Medborgaren blir ”kund” – och ”väljare”, vi får ”aktörer” och ”utförare”, i utbyte mot våra pengar får vi ”upplevelser”, oftast med mycket lite av sinnlighet eller intellekt. De som sprider de ord som bedöms gynna en viss verksamhet kallas ”kommunikatörer”. Detta hegemonibegrepp bryter även med den innebörd som återfinns hos den idealistiskt sinnade vänstern: att en ”sida” (tillfälligt) segrat i en strid om ”definitioner” (av vad t ex frihet innebär). Utöver att orden, som jag försökt påvisa, inte är av den arten är hegemonin generellt frånvaro av sådana ”sidor”; den är den inifrån verkande självförstärkningen av produktionssättet, en redan given dominans.

De ”självklarheter” som utportioneras kan förstås som i konventionell hegemonikritik beskrivas som ett ”sunt förnuft” som genomsyrar samhället. Men det handlar ganska lite om vad som rör sig i individers huvuden, mer om en fortgående, maktbaserad och handgriplig reglering av vad som får refereras till som ”förnuft” och ”det självklara”. Även om resultatet är att ett visst ”förnuft” internaliseras (liksom de religiösa praktikernas effekter innefattar trosföreställningar) är det fortfarande fråga om samhällslivets redan givna former utifrån kapitalmaskinens krav, toppade av genom hårdföra ideologiska apparater påtryckta berättelser som har förmågan att verka på flera nivåer samtidigt.

Att produktion och försörjning har formen av lönearbete och därmed kapitalförmering, att de offentliga och privata rummen domineras av kommersialism, att livsmedelsindustrin, underhållningsindustrin m fl styr respektive vanor, att man (åtminstone någon) måste köpa andra varor för att få se på teve, få tillgång till telefonnummer, kartor och liknande tjänster, att politiker på exemplifierat sätt undandrar sig ansvar, att de förespeglar oss att det allmänna goda uppnås genom att allt samhällsliv in i minsta led bryts ned i avtal, tabeller och penningtransaktioner (ned i privata fickor), dessa saker är ett och detsamma, ett system som utifrån de egna premisserna är fullständigt rationellt. Och dessa premisser är de som härskar, inte för att de tillhör det förespeglade goda eller för att insikter och initiativ (eller ens en ”sida”) segrat, utan för att de som produktionssättet är våra reella existensbetingelser. Vi kan i det stora hela inte annat än att leva genom maskinens icke-liv och under dess systemimmanens, att pengar ständigt måste bli mer pengar. När det varken finns förenande religion eller samhällsgemenskap är det inte konstigt att såväl kriminalitet som mental ohälsa tilltar.

Till denna mörka bild hör, som redan antytts, hur vänstern går ned sig i olika träsk, ett vanligt tema i mina inlägg. När de inte förmår göra det rätta (vad som i en viss situation kan vara framgångsrikt) uppehåller de sig med att göra andra saker, vilket ytterligare avlägsnar dem från det rätta. Detta är en yttring av hegemonin i en mycket mer kvalificerad mening än vad de själva kan erkänna, i enlighet med just denna mening. T ex kan de själva reducera hegemonin till ”högerns initiativ”, tillfälligt kraftfullare än de egna initiativen. Också vad gäller att förhålla sig till berättelsen finns varianter. Att stanna vid kritik av dess påståenden, försöka finna en ”motberättelse” eller rycka på axlarna för att ”det är så borgare pratar”, ingen ”tror” på det. Som om det handlade om ”tro”.

En slutsats tycks då given och den gäller att återuppta Marx och Althussers kritik, men nu som brott med systemets förmåga att förekomma Politik. De började tala om de strukturer som i sig själva är formade för att inte omtalas. Hur en ekonomisk struktur i förening med en struktur av ideologiska apparater kan interpellera individer i en värld utan struktur, marknadernas platta och homogena rum. Den vetenskaplighet som kan tillskrivas marxistisk teori och ideologiteori ligger inte i att vi där finner ”den sanna bilden”, stor teori som redogör för objekten i varje detalj eller liknande. Den ligger i brotten, den teoretiska förflyttningen dit där man kan tala om samhällsförhållanden och mekanismer utan att det är dessa som själva för ordet. Mer än ”tillämpning” kan det vara fråga om en transformering, förvisso som mer av vetenskaplighet i vardagsspråket genom att detta upptar teoretiskt förankrade begrepp (produktionssätt, ideologi, interpellation osv), men framför allt som kritisk praktik som bryter med systemets egna bullrande tystnader, praktisk kritik lika handgriplig som det den vänder sig mot. Inte minst är kritiken brott med den gemensamma metaideologin om likvärdigt om än med ojämn styrka tävlande ”ideologier”, politiska riktningar, berättelser och ”initiativ”. De egna ”initiativen” skall inte tävla med ”högerns initiativ” utan bryta med metaideologin om sådan symmetri och intervenera i de praktiker som bär den. Egna idéer behövs förvisso, men de skall bl a gälla hur högerns ”idéer” kan fås att framstå som de icke-idéer de är. Hur motkrafter till den kapitalistiska maskinen kan skapas.

I stället för att röra sig inom dominerande ideologiska och metaideologiska ramar kan dessa explicit göras till ytterligare anledning att inte vilja leva inom dem och det system som de tillhör, alltså utöver de mer direkta följderna av det kapitalistiska produktionssättet. Så att ”allt färre gillar” att språk som är icke-språk (maskinens diktat) ändå dominerar samtalen, på ett eller annat sätt. Uppgiften är att vända allt det berörda mot maskinen, att det mänskliga dikteras av det omänskliga. Att det vi hör varken är ”debatt”, käbbel eller borgerligt prat; det är maskinen som talar, och den talar till dig för att framkalla systemkonforma responser genom en blandning av makt och psykologi. Att därför hävda det mänskliga genom kritik av de akter där detta degraderas. Att flytta ”blicken” från visionerna till det allra mest närliggande, allt som ligger i vägen för visionerna och politiken generellt. Om ideologin finns ”överallt” är det inte som en atmosfär vi andas eller något ogripbart som vi badar i, utan i det att flöden av interpellationer, riktade tilltal, tränger in överallt, men utsända från apparater av agenter som kan identifieras och ställas till svars.

Reformer som för kapitalet innebär grus i maskineriet kan leda till kortsiktiga olyckor för alla. Eftersom detta maskineri som produktionssätt är våra reella existensbetingelser. Därför är ekonomin den främsta reproduktionsbetingelsen för såväl sig själv som för ideologin. Om inte kapitalismen som sådan och på det stora hela var så stabil, kriserna till trots, skulle den inte kunna prångla ut sina berättelser. Inte desto mindre är ideologin, sådan den faktiskt verkar ute i offentligheten och mellan medborgarna, den omedelbara sköld mot vilken opposition studsar. Eller snarare en sköld som försvårar uppkomsten av artikulerad opposition, så som jag försökt diskutera. Och dess massiva närvaro ”överallt” är i sig en förutsättning för enskilda interpellationers framgång i en självförstärkande rundgång. Men därför är också ideologin ett omedelbart angreppsmål för en välriktad politisk kritik.

Om skapandet av rörelse, politik och förvägrade livsformer på väg mot ”en annan värld” ständigt trycks tillbaka av det som skulle övervinnas, kapitalismens dominans i samhällslivets etablerade former, innefattande nät av performativa tilltalsakter och responser, om det är så måste sådana strävanden som ett moment innefatta kvalificerad, konkret och lika handgriplig kritik av just detta. Kritik av reproduktionens former som komplement till kritiken av den exploaterande maskinen, en sammansatt kritik för att göra maskinen med dess olika beståndsdelar synliga. En kritik som både är teoretisk och något som känns i kroppen, när maskinens ideologiska tryck förvandlas från normalitet till käftsmällar. Där måste även finnas vänsterns självkritik av att den inte lyckats prestera något sådant tidigare.

I detta perspektiv skall maskinens ideologiska dominans brytas, inte med rätt och slätt ett annat, ”sant” språk, utan med ett språk för denna dominans och språkförstörelse. Inte som ”upplysning” i betydelsen att någon med en pekpinne docerar om hur saker och ting förhåller sig utan som ett kvalificerat politiskt språk för permanent kommunikation (!) kring hegemonin och dess verkningssätt. Analogt med när manliga härskartekniker desarmeras genom att de i själva utförandet bemöts med benämning av detta utförande. Om det är idealism att tro att eller agera som om ”upplysning” i konventionell mening besegrar materiella förhållanden är det här fråga om ett annat slag, en upplysning som dels (med en fortfarande tveksam metafor) lyser åt rätt håll, dels verkar genom sin permanenta praktik som interventioner i ideologiska och metaideologiska praktiker, avbrott i interpellationsakterna. Genom att akterna, aktörerna och effekterna utpekas och benämns som tillhörande den maskin som därmed också benämns. Dessa saker initieras genom studier och diskussion i politiska organisationer och innefattas i deras utåtriktade ageranden för att spridas till ”allt fler”. Här finns grund för en egen ideologi, också den av ett nytt slag, en upplysningsideologi som är upplysarnas (kritikernas) ömsesidiga igenkännande och benämnande av varandra som sådana inom en ny politisk kultur. Återigen: upplysaren är inte den som sett och sprider ljuset utan som vägrar maskinens tilltal och vet att benämna detsamma och i samband med det sig själv.

Jag menar inte heller att sådan kritik kan föregå annan politisk mobilisering, snarare att den kan utgöra just ett moment som i sin sammansättning med andra moment visar sig ha kraft att bryta upp hegemonin. Här aktualiseras åter självkritiska frågor för vänstern: om sammansättningen av dess praktik, varför den gör olika prioriteringar, vad som då kan saknas och varför saknader inte föranleder saknad. Sådana frågor som även de är nödvändiga moment i lyckosamma tillkomster av rörelse i ordets alla betydelser.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det är fult att peka

Om religion och terrorism

Det pågår naturligt nog debatt om hur terrorismen och speciellt dess rekrytering från västländer skall förstås. Utanförskap? Tristess? Äventyr och ära? Religion? Jag vill diskutera just religionens roll, eller rättare sagt hur det ideologibegrepp som bloggen försvarar förändrar debattens förutsättningar. Mitt syfte är inte att nå ”förklaringar” utan kritik av religionen som tillslutningsmoment i en komplex helhet samt av den debatt som sluter sig på sitt sätt. Kritik i betydelsen belysning av det som är format för att inte belysas. Islamismen visar hur det kan gå när en rörelse blir ideologidriven, när ideologi – fortfarande i bloggens mening – dominerar över politik. Inlägget mynnar ut i en kritik av den vänster som inte alls vill tala om sådant i enlighet med inläggets rubrik. Som underlag använder jag ett antal av debattinläggen, så jag inleder med en lång räcka citat. Citatet från Vänsterpartiets företrädare kommer från en annan debatt som inte handlade om just terrorism men väl om fundamentalistiskt förtryck i vissa förorter. Det följande är till delar tillämpligt även på hedersproblematiken.

Ann Heberleins, Ödesdigert att inte förstå att religion är viktigt,  DN 25 nov:

Jean-Jacques Rousseau skrev 1762 i ”Om samhällsfördraget eller statsrättens grunder” om människans och politikens behov av fiktioner, berättelser, myter och symboler som inte bara talar till hennes rationella jag. Om hon ska förmås underkasta sig högre sociala värden – och samtidigt uppleva sig som en fri och autonom varelse – krävs något mer än politik och sakliga argument. Det krävs något som formar, motiverar och mobiliserar henne att välja att agera i enlighet med politikens visioner. Man kan kanske kalla det religion. …

Efter terrorattentatet i Paris har samma fråga ställts som alltid ställs då vi konfronteras med obegriplig ondska. … ”varför?” … Johan Oljequist, vd för Fryshuset, menar i en intervju i Dagens Industri att vi har för lite kunskap om vad som driver unga till extremism. Oljequist ser religion och ideologi som sekundära förklaringar. Han anser att det rör sig om människor som saknar förebilder och framtidshopp och som söker en gemenskap. Men allt det Oljequist räknar upp erbjuder religion sina anhängare: förebilder, framtidshopp och gemenskap. Att då avfärda religion som sekundär, eller som en del andra debattörer gjort, ointressant som förklaring till lockelsen att ansluta sig till islamistiska grupper ter sig märkligt.

Den svenska debatten angående unga mäns dragning till islamism och deras beredvillighet att gå i döden för sin övertygelse domineras av begreppet ”utanförskap”. Förklaringen är alltså att utanförskap har drivit runt trehundra individer med svenskt medborgarskap att ansluta sig till muslimska extremistgrupper som Daish. …. Det vi ser nu handlar om något annat. Det som sker nu är inte ett uttryck för ett antal missnöjda och missanpassade individers känsla av utanförskap och maktlöshet. Tvärtom. Jihadisterna drivs inte av besvikelse över att de inte blivit tillräckligt väl mottagna i den västerländska kulturen och samhället. De är inte intresserade av att integreras. De delar inte våra värderingar och vill inte vara en del av det västerländska. Det vi bevittnar är ett fientligt försök till övertagande, ett monumentalt angrepp på vår kultur och vårt sätt att leva. Drivkraften är drömmen om att upprätta ett kalifat, en realisering av en islamistisk dröm. Vi är naiva om vi tror att vi ska kunna bekämpa den drömmen genom att enbart sätta in åtgärder mot utanförskap.

Christer Sturmark, DN 1 dec:

Jag delar Heberleins uppfattning att den radikalisering av unga män (och kvinnor) som motiverar krigsresor till Syrien inte kan förklaras med utanförskap och misslyckad integration. Drivkraften är istället en eskatologisk teologi och drömmen om en ren teokrati. I kärnan av detta finns föreställningen om att det existerar en Gud som vill något och förmår ingripa i människors liv. Guds ord är lag, och inga rationella argument erkänns. Under sådana premisser tystnar det rationella samtalet.

Stefan Arvidsson, DN 23 dec:

Religiös politik innebär att politiken motiveras med hjälp av teologiska föreställningar, men den är och förblir lika fullt i grunden politik. Det kalifat som IS-anhängare drömmer om är förvisso en religiös konstruktion, men vad kan bli mer politiskt än viljan att grunda en ny stat? Önskan att göra Gud till freds och dra en slöja över kvinnokroppen är förvisso förankrat i en tolkning av Koranen och haditherna, men viljan att dela upp könen och rangordna dem är politisk. Religion ger teologisk legitimitet, politiserade situationer och globala processer driver.

Scott Atran, Perspectives on Terrorism, 2008, YouTube:

Most human violance is committed by young people seeking adventure, dreams of glory, and esteem in the eyes of their peers. Omar Nasiri’s Inside Jihad: My Life with Al Qaeda rings true in its picture of the highs the militants get from the sense of brotherhood and sense of purpose. They want to belong to something that is at once intimate, bigger, and more permanent than a person alone. They kill and die for faith and friendship … The most heroic cause in the world today is Jihad, where anyone from anywhere can hope to make a mark against the most powerful army in the history of the world. But they need their friends to give them courage, and it is as much or more for love of comrades than the cause that they will kill and die for in the end.

Kenan Malik, A search for identity draws jihadis to the horrors of Isis:

Racist populism and radical Islamism are both, in their different ways, expressions of social disengagement in an era of identity politics. There is something distinctive about Islamist identity. Islam is a global religion, allowing Islamists to create an identity that is intensely parochial and seemingly universal, linking Muslims to struggles across the world, from Afghanistan to Palestine, and providing the illusion of being part of a global movement.

In an age in which traditional anti-imperialist movements have faded and belief in alternatives to capitalism dissolved, radical Islam provides the illusion of a struggle against an immoral present and for a utopian future.

However, most homegrown wannabe jihadis possess a peculiar relationship with Islam. They are as estranged from Muslim communities as they are from western societies. Most detest the mores and traditions of their parents, have little time for mainstream forms of Islam and cut themselves off from traditional community institutions. It is not through mosques or religious institutions but through the internet that most jihadis discover their faith and their virtual community. Disembedded from social norms, finding their identity within a small group, shaped by black-and-white ideas and values, driven by a sense that they must act on behalf of all Muslims and in opposition to all enemies of Islam, it becomes easier for wannabe jihadis to commit acts of horror and to view such acts as part of an existential struggle between Islam and the west.

Evin Ismail, Svd 15 dec:

Scott Atrans och Nafees Hamids intervjuer med IS-sympatisörer i Frankrike visar att strävandet hos denna grupp inte främst handlar om att de vill vara hängivna muslimer, utan om att de snarare vill vara heliga krigare, ”mujahedin”. De är upptagna av tanken på att få mörda ”de otrogna”.

Scott Atran, intervju med fransk fånge (ej exakt återgivet):

– Why did you want to blow up the american embassy?
– Someone spat at my sister and I just couldn’t take it anymore.
– But that has been going on for years.
– Yes, but the Jihad didn’t exist then.

Och så Christina Höj Larsen, Aron Etzler och Rossana Dinamarca i Aftonbladet 3 juli:

Det är i klassklyftor och splittring som reaktionära fundamentalistiska och rasistiska rörelser finner näring att gro och frodas. Att peka ut förorten och en enskild religion ökar den splittringen.

Reaktionärt förtryck kommer i olika skepnader. Ibland kommer det med fascistiska stöveltramp, andra gånger insvept i sträng religion. Oavsett när och var bekämpar Vänsterpartiet alltid bakåtsträvande och förtryck. Ingen ska tvingas begränsa sitt liv eller sin klädsel mot sin vilja. Vi står upp för både kvinnan som tvingas täcka sin kropp och för kvinnan som får slöjan avdragen.

Däremot är vi inte är beredda att genom generaliseringar och ryktesspridning låtsas som att kvinnoförtryck, homofobi och fundamentalism är förbehållet en enskild religion eller endast finns i förorten. Om man vill lösa verkliga problem, är lättvindiga påståenden som antyder att reaktionära och patriarkala beteenden uteslutande är ”importerade”, en del av problemet – inte en del av lösningen.

Som feminister vet vi att kvinnoförtryck och homofobi finns överallt i världen, i alla samhällsklasser och sammanhang, men att det tar sig olika uttryck. Historiskt har vi sett att det bara finns ett enda motmedel: Ökad jämlikhet och rättvisa.

Här talas från olika positioner: Heberleins professionella intresse för religion i allmänhet, Sturmarks engagemang för ”humanistisk livsåskådning” (med själva gudsidén som måltavla), forskning på området samt vänsterns ryggmärgsreflex att slå bort allt som kan leda till ”islamofobi” (allt sägs handla om de klassklyftor som man anser sig bekämpa). Men vi ser också det vanliga fenomenet med en debatt som sluter sig kring etablerade motsatsställningar, inte helt olikt föremålet för debatten.

Rubriker som ”Ödesdigert att inte förstå att religion är viktigt” följd av ”Politik snarare än religion som lockar unga till IS” är förstås resultat av debatt-redaktörernas mödor att skapa sådan enkel dramaturgi för debattsidorna. Det räcker då inte att säga att kvaliteter som de inledningsvis exemplifierade måste vägas ihop. Frågan är hur sammansättningen skall förstås och till att börja med begreppsliggöras.

Heberlein och Sturmark har rätt när de pekar i religionens riktning gentemot dem som vill göra den ointressant. Att där finns något som ”tystar det rationella samtalet” är sant. Jag återkommer till vad ”föreställningen att det existerar en Gud” kan ha för betydelse. I övrigt har Sturmark rakt igenom fel, och citatet visar snarare hur en ”ateist” kan vara mer upptagen av ”Gud” än de ”troende”, detta i en metaideologi om idéernas roll som ger utövaren sina uppgifter som upplysare. Religionens betydelse ligger inte i en ”dröm” eller en ”kärna” bestående av en gudsföreställning. En religion, eller ideologi allmänt, saknar kärna, även om berättelserna kan ha en sådan. Medan vi är inne på växtmetaforer kan vi notera att tanken att en gudsföreställning ger upphov till de handlingar som guden sägs anbefalla inte är utan släktskap med de motsatta modellerna, som att politik (eller makten eller något annat) omger sig med ”legitimerande” ideologi respektive att ”utanförskap” och klassklyftor ger upphov till extrema rörelser. Alltså att det i ett A finns frön som i tiden ger upphov till blomster B, C osv av varierande signifikans.

Det är här Althussers ideologibegrepp betonar dels samtidigheten, dels ideologins materialitet. Detta i teorin om de ideologiska apparaterna, interpellationerna och ”det imaginära förhållandet mellan individen och hennes reella existensbetingelser”. En ideologi handlar om subjektivitet och psykoanalytiska förvecklingar men inte i första hand genom ”föreställningar”; den består av praktiker reglerade i stora och små ”apparater” inom samhällskroppen, vilka praktiker är förenade med allehanda effekter inom och mellan individer. Praktiker som löper parallellt med andra slags praktiker. Hos Althusser tillämpas teorin i första hand på de hos oss dominerande ideologierna och deras roll i ”reproduktionen av produktionsförhållandena”. Men den gäller all ideologi och är politiskt betydelsefull varhelst ideologi står i vägen för politik. Den bidrar med ett språk för de nyktra iakttagelserna bland citaten och kompletterar dem med kritik av islamismens inskrivning i vår dystra tid, sådan kritik som islamismen själv är motsats till. Jag hänvisar till min text Vad är ideologi?  eller inlägget Teori och praktik och punktar upp några av väsentligheterna:

1. Människan är ett ”ideologiskt djur” som inte kan leva utan ideologi, ritualiserade utbyten av bekräftelser på identitet, tillhörighet och mening. Hon måste låta sig interpelleras (anropas, tilltalas) som subjekt. Detta motsvarar vad Heberlein säger i det första stycket, men preciserar vad som ”motiverar” individen och hur. Vi lämnar också den uppfattning som religionens företrädare gärna framför mer uttryckligt: att det är just den speciella ideologiformen religion som är oundgänglig.

2. En ideologi är inget annat än sådana praktiker och deras effekter ifråga om subjektivitet, sociala band och ”tro”. Althusser bröt med sådan metaideologi som förlägger ideologin (vad som kallas ”ideologi”) till människors ögon (”åskådning”, ”synsätt”) eller gör den synonym med politisk riktning. När ”ideologi” får betyda lite vad som helst ställs sällan kritiska frågor om vad ideologierna gör.

3. Det finns ideologier som ”nöjer sig” med att symbolisera tillhörighet i icke-ideologiska sammanhang (säg vänsterns röda flaggor) och empiristiska ideologier förenade med nämnd metaideologi. De senare interpellerar i namn av Gud, Folket, Nationen, Friheten osv som om det var fråga om verkliga företeelser med entydiga innebörder utanför den ideologiska apparaten ifråga. Ideologins symboler vävs in i berättelser om tillvarons förmenta grundvalar och essenser och används som om de representerade ett omedelbart seende av dessa, därav bestämningen empirism. Att ta dessa berättelser på orden, oavsett om man ”tror” på dem eller inte, är att misskänna att det ideologiska (och kraften i berättelserna) ligger i berättandet, hur någon vänder sig till någon annan för att just för henne berätta något, och hur adressaten fångas i tilltalsakterna och på ett eller annat sätt svarar ”amen”. Vilket inte förminskar det empiristiska momentets praktiska betydelse.

4. Människor lever alltså alltid i och genom ideologier. Enligt Althusser t o m innan de är födda. Ideologin finns där redan beredd att ge barnet dess Namn, uppta det i Familjen osv. Men framför allt lever de alltid under givna existensvillkor som genomtränger livets alla sidor och som ytterst utgörs av produktionsförhållandena (vad ”marxismen” går ut på). Dessa båda allmänna sanningar sammanför Althusser till tesen Ideologin avbildar det imaginära förhållandet mellan individerna och deras reella existensbetingelser. ”Imaginär” betyder här inte ”inbillat” (även om en ideologi kan rymma mycket inbillning) utan syftar på att förhållandet (av t ex underkastelse eller opposition) äger (”avbildas” som) sina egna former, ”sättet att leva det”, i och genom ideologiska apparater. Det imaginära förhållandet äger självt materiell existens. Att interpelleras som lönearbetare och konsument eller som den Väljare som sätter likhetstecken mellan politik och valet mellan tillhandahållna ”alternativ” är exempel från de i samhället dominerande ideologierna på gestaltad och aktivt levd underkastelse under kapitalistiska förhållanden. I det sista exemplet är det en valrörelses massiva omslutning, tilltal och påbjudna praktiker som performativt skapar denna Väljare, avskild från de fundamentala konflikter som aldrig kommer på dagordningen. Dvs inordad i konflikterna utan att de är artikulerade som politik. Högerpopulism är ideologisk förskjutning till konstruerade nya konflikter (Folket/Eliten). Islamismens trogna och otrogna är en motsvarighet. Hur en viss ideologi utvecklas är en fråga för historiska studier; för vår del noterar vi att den inte handlar om något centralt uttänkt och kontrollerat utan om framväxta framträdelser av en konstant dimension av mänskligt liv. De ideologiska formerna är relativt autonoma. Kraften i de ideologiska bindningarna (till livet sådant det levs, till gruppen osv) kommer inifrån ideologin sådan den praktiseras.

En ideologi är ett imaginärt (transformerat) förhållande till givna materiella livsbetingelser och detta förhållande är självt materiellt. En fråga som redan framgått gäller förhållandet mellan ideologin och politik för förändring av existensvillkoren, speciellt Politiken i betydelsen artikulering av de fundamentala konflikter som härrör ur produktionssättet. Jag exemplifierade hur reproduktionen av rådande produktionsförhållanden säkras genom det performativa konstituerandet av vissa roller och subjektiviteter, men även hur underifrån-ideologier som populismen verkar reproducerande. I båda fallen handlar det om hur ideologier med sina egna former och mekanismer förmår dominera situationer och hålla Politiken på avstånd. Den nu aktuella islamismen är lik populismen i konstruktionen av identitetsgivande motsättningar i en tid när politik ersätts av identitetspolitik, se Malik-citatet. Den står ut i sin spektakulära våldsamhet. Det som knyter ihop en helhet till just en helhet kan också bli ett effektivt lås på densamma. Det är den sistnämnda slutenheten, som inte ligger i rigida föreställningar så mycket som i ideologins mekanismer och praktiska roll i helheten, som kritiken måste uppmärksamma. Konventionell ideologikritik kan som hos Sturmark stanna vid att vad en ideologi säger (nog) inte är sant. Vanligen kontextualiserar den idéerna (som sägs ”tjäna intressen”, ”legitimera makt och handlingar”, ”fylla psykologiska behov”). En annan kritik intresserar sig för idéernas egen omedelbara materialitet och hur ideologiska praktiker sluter sig själva, sinnen, sociala band och utesluter såväl ”rationella samtal” som Politik.

Ideologiteorin (Althussers) fastställer vissa allmänna förhållanden: hur varje människa måste leva i och genom ideologier, imaginära förhållanden till existensbetingelserna, men att det finns olika slags ideologier som reser ideologikritikens frågor om ideologins roll i en given situation. Vi kan skilja mellan ideologier som befordrar politik och (vanligare) ideologier som förekommer politik. Vi skiljer mellan empiristiska ideologier, t ex religiösa, som tenderar att bekräfta sig själva och ideologier som bekräftar deltagande i andra slags praktiker. Först som sist uppmärksammar vi hur ideologier genom sina subjektivitetsskapande mekanismer, snarare än genom sitt ”innehåll”, kan innebära tillslutning av sociala situationer. Vad gäller islamismen ser vi en negativ variant av Althussers aleatoriska materialism om hur möten mellan olika element kan leda till att något nytt (eller nygammalt) får fäste. Negativ i det att resultatet är slutenhet till skillnad från de möten, samverkan mellan olika strävanden och tendenser, som vänstern bör söka.

* * *

Underordning och marginalisering i en västerländsk förort, diskriminering och missaktning av ens religion och därmed en själv. Postkolonialism och västerländska bomber i hemländerna, erfarenheten att ”bröders och systrars” liv inte värderas särskilt högt. Globalisering och västerländsk kultur mot traditionella levnadssätt. Dessa existensbetingelser innebär ett utanförskap i ordets enklaste mening. Här kan ideologier ”gro och frodas”. Men inte bara som ”reaktion” i någon av ordets olika betydelser, däribland resultat, konsekvens (i tiden), utan som det alltid förhandenvarande imaginära förhållandets aktuella och speciella former (som naturligtvis utvecklar sig i tiden). Vad som faktiskt utspelar sig i förorten. Hur Islamiska staten är attraktiv för att den tycks framgångsrik. Äntligen finns möjlighet att tillhöra det vinnande laget. Anhängaren befinner sig inte längre i marginalen utan i händelsernas centrum, och här är det verkligen fråga om händelser. Och äventyr och ära. Framför allt är han (oftast han) där med sin grupp och det är i den som han söker vinna ställning och ära. Indignation över vad som uppfattas som ett krig mot islam, eventuellt i förening med tristess, kan i den lilla gruppen (på cafét eller i gänget som spelar fotboll, snarare än i moskén, enligt den citerade antropologen Scott Atran) bli till aktivitet, när aktivitetens form erbjuds. Jmf citatet om hur först närvaron av Jihad innebar  ”I couldn’t take it anymore”. Och det är här fråga om ideologisk aktivitet som dessutom dominerar över andra praktiker som analys och politik. Varför så blir fallet är en svårare fråga. Ideologisk dominans har en självförstärkande tendens. Ledare som utövar personlig makt genom ideologin ser till att kursen inte ändras.

Min avsikt är som sagt inte att försöka bidra till diskussionen om förklaringar utan till en metadebatt om vad för slags teori och begrepp som är behövliga. Att som Sturmark mena att terrorismen skall mötas med ”formuleringar av en upplysningsorienterad värdegrund” ter sig inte mindre naivt. Alla som diskuterar religionens roll och då avser de religiösa föreställningarna har avsagt sig sådan religionskritik för vilken religionen inte främst handlar om ”Gud”.  Att religionsdebatt i så hög grad handlar om det som inte finns, i stället för det som i högsta grad finns, de ideologiska apparaterna och deras effekter hos individerna, visar på den idealistiska metaideologins bestående makt. Debatten är i sig en ideologisk apparat och ett imaginärt förhållande till problemen. Och även de som ställer ”ideologi” (”idéer”) mot materiella förhållanden förbiser att också ideologin är materiell, inte bara till sina konsekvenser utan i sig själv. De når inte de ideologiska bindningarnas art. Samtidigt är det sant att med ideologisk slutenhet ”tystnar det rationella samtalet”. Framför allt blockeras politiken. Frågan är: var ligger slutenheten och vad för slags ”upplysning” eller rättare sagt kritik är av nöden?

Individer som finner varandra i ett delat missnöje med sakernas tillstånd, vad gör de med sitt missnöje och hur formar och befäster de sin samhörighet? ”In an age in which traditional anti-imperialist movements have faded and belief in alternatives to capitalism dissolved” ligger det nära till hands att det är ideologi som fyller upp de lämnade tomrummen. Det imaginära förhållandet blir då i sig självt bestämmande för såväl individen som gruppens möjligheter att förändra något (utanför ideologin). Vad som måste undersökas är den absoluta slutenhet som empiristiska ideologier uppvisar när de blir extrema, men även hur debatten sluts när den saknar kvalificerade redskap. Och nu måste vi peka. All religion är empiristisk i det att den interpellerande rösten är personifierad, namngiven och externaliserad, att det i den meningen ”handlar om Gud”. Jag råkade just snubbla över följande meddelande från en kristen friskola:

Läsåret 2015-2016  kommer Psaltaren  kapitel 32 vers 8 att följa oss:
Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.

Det finns en den rätta vägen och det finns en blick som följer dig, någon som kan framställas som en vänlig rådgivare men också någon du måste stå till svars inför. Den evige Fadern som du speglar dig i för att veta vem du är och vilken som är din väg. Ideologins eviga funktioner är i religionen komprimerade och konkretiserade i en gestalt med egen existens (alltings upphov!), benämnd och benämnande. Det för den ideologiska praktiken mest interna görs till det mest externa i den ideologiska berättelsen, samtidigt som mycket av det reellt externa skjuts undan.

Och medan moderna kristna oftare slirar ifråga om vad deras Gud egentligen är för något – det mesta positiva tycks kunna inrymmas i gudsbegreppet, Gud kan sägas vara kärleken eller något annat – framstår islam som en särdeles empiristisk ideologi. ”Min mamma tycker inte att jag ska prata högt om att Allah inte finns, för han kan höra det”. Om en annan mamma (från samma källa): ”Jag tycker synd om henne, för hon är så rädd för Gud. … Skulle Gud förlåta henne, var han nöjd med hennes beteende, som mor, som vuxen, som människa?” Guden är lika verklig och närvarande som tillbedjarna och dikterar vad som är tillåtet och inte tillåtet. ”Guds ord är lag.” Här tycks det religiösa livet äga en kärna, och tron ifråga kan som hos mammorna verkligen vara stark. Men som vi skall se handlar det fortfarande empirismens som om inom den ideologiska praktiken och dess produktion av effekter. I den mån tron är stark växer styrkan cirkulärt genom de påbjudna praktikerna och genom den speciella ställning som det empiristiska som om-momentet intar.

Haram. Kafir. Naturligtvis är kulturellt cementerade förhållningssätt i allmänhet tillkomna för att reglera livet i betydelsen göra det möjligt. Det finns mycket som måste vara förbjudet och än mer som borde vara det. Av politiska och sociala skäl. Den nyss citerade rådgivaren kan sägas vara kollektivt ackumulerade insikter som skrivs in i en religiös berättelse. Men buden kan också som ideologi sluta sig i sig själva. De upprätthåller då en uppdelning mellan dem som godtar buden och dem som inte gör det och denna uppdelning blir ideologiskt till ett självändamål. Därför att de som lever inom uppdelningens ”rätta” sida och inom gruppen ”lärt sig vilken väg de skall gå” fortsätter att utgöra en grupp, en självförstärkande sådan som så väl tillgodoser deltagarnas ideologiska behov.

Detta förläggs i mycket till språket. Kategorier som de exemplifierade syftar inte bara på vad som är tillåtet och otillåtet. Själva distinktionen görs till något centralt, identitetsgivande och hyllat. Redan genom att uttala dess benämningar, som på en gång är de mest abstrakta och något dödsbringande, bevisar man sin egen rättrogenhet, varvid abstraktionerna går runt i egna cirklar och förbjuder tänkande utanför dem. Samtidigt dras allt mer av livet in i detta, tills staten blir ett med religionsutövande. De tillkommande bevisen för rättrogenhet blir allt mer våldsamma och extrema. Men hela tiden utgör kategorierna också extremt renodlade bärare av interpellationer.

Redan dikotomin trogen/otrogen som omskrivning av det basala ”vi/dem” visar ideologin i ett nötskal. Detta i sig substanslösa förses så med dekorationer – vad som åligger individen för att anses ”trogen”. Allt för självändamålet att avskilja gruppen från ”de andra”.

Jihad, mujahedin (enligt Wikipedia ”de som kämpar”). Islamistisk praktik tycks fylld av dessa abstrakta begrepp, uttryckta i ständigt uttalade distinkta ord som ges innehåll genom specifika särskiljande praktiker, fortfarande cirkulärt. Men här inträder på en annan sida av språket också ”föreställningen om att det existerar en Gud” för att göra konstruktionen möjlig. Att åberopa ultimata abstraktioner som tillåtet/förbjudet utan hänvisning till sociala kontrakt förutsätter ytterligare en ultimat men nu utpräglat empiristisk abstraktion, en yttre makt som utfärdat förbuden. Det är praktikerna (för somliga att hugga huvudena av de otrogna eller spränga dem) som bär det hela och skänker mening samt äventyr och ära i den egna gruppen (”de är upptagna av tanken på att få mörda ‘de otrogna’”), men de måste för de praktiserande själva utges för att representerar en större mening. Det empiristiska momentet ”Gud” är nödvändigt i sammanhanget och det som läpparna uttalar som det essentiella, utan att alls vara ”kärnan” eller ens nödvändigtvis något intresseväckande. Det räcker att uttala orden som förenar alla för vilka den akten äger mening inom kriget mot de otrogna. Det är inte fråga om ”legitimering” av praktikerna genom guden och hans förbud/påbud utan om samtidigheten hos en rad praktiker och effekter. Det empiristiska momentet med gudens påtaglighet (kompletterande ”Gud” som ett av namnen i vilka individen interpelleras) och de drastiska handlingarna speglar varandra. Trosföreställningarna behöver alltså inte uppfylla tankevärlden eller vara i annan mening drivande, men behovet av det empiristiska momentet – abstraktioner som uttalas som om de avsåg något reellt existerande och dessutom något med absolut ställning inom skapelsen –  och den innehållsmässiga slutenheten inom detta moment sprider sig (verkar) genom det imaginära förhållandets helhet som dennas slutenhet.

Det är inte specifikt för islam att ord retroaktivt och cirkulärt ges mening genom associerade praktiker. Men ihärdigheten i uttalandet av dem är anmärkningsvärd i de aktuella sammanhangen. Det finns inga nyanser i det religiösa språket, tvärtom är det uppbyggt som explicita förbud mot nyanser. Själva ordet Förbud är centralt och uttalas som ideologisk ritual. Allt är hårt sammanhållet med guden högst upp, varvid det är skanderandet av hans namn och storhet tillsammans med skanderandet av berörda nyckelord som håller ihop helheten av ideologiska praktiker för att hålla samman praktikanterna i deras utanförskap relativt såväl den förhatliga moderniteten som utestängande samhällen. Dvs genom omkastningen av vad som betraktas som utanför. Hela konstruktionen går ut på att utesluta ”en upplysningsorienterad värdegrund”. Det har samband men är inte identiskt med ”de delar inte våra värderingar och vill inte vara en del av det västerländska”; det är en självförstärkande ideologisk mekanism, där ideologisk praktik dominerar över politisk analys och praktik, eftersom effekterna för individen är så starka. Det handlar förvisso om uttryck för ”utanförskap” och frustration, men uttryck som skapar och återskapar sig själva som en relativt självständig ideologisk formation.

Jag säger inte att något har uttömts i och med att denna mekanism utsätts för uppmärksamhet. Jag säger inte att jag ger en rättvisande bild av den sida av islam som vetter mot fundamentalismen. Jag är överhuvudtaget ingen kännare av islam. Allt jag säger är att denna typ av kritik bör finnas med i bilden när man talar om islamism och religion i allmänhet. För att inte säga ideologi i allmänhet. Från ideologikritikens utgångspunkt är det den principiella frånvaron av kritik, självkritik och därmed av politik, dvs hur denna frånvaro befäster sig själv eftersom den är själva poängen, som föranleder denna vår (de otrognas) kritik. Jag säger inte att dessa människor inte reflekterar. Men ideologi är inte reflexion, utom i den annorlunda betydelsen spegling i det interpellerande Subjektet. Och den kritiska frågan är om ideologin kommer att dominera över reflexionen. Kritiken bryter med ideologin, här som i andra fall genom att göra just vad den söker förekomma, benämna den med strikta (teoretiskt grundade och reflekterande) begrepp. Därför måste kritik av samma dignitet riktas mot den vänster som inte vill peka, och på sitt sätt gör avhållsamhet från kritik (i varje fall förbehållslös kritik) till princip. Hur skall då oviljan att peka förstås?

Inom vänstern finner vi mycket grovt talat två inriktningar: Att undersöka rådande samhällsförhållanden och reflektera över hur ”en annan värld” skulle kunna vara beskaffad. Innefattande hur människor kan och bör samverka i samhällen. Med betoning på samhällen och produktionssätt. Att i det sammanhanget artikulera Politik, dvs de fundamentala konflikterna. Och så den andra som inte behöver stå i motsättning till den första men inte sällan gör det, att representera och försvara alla som i något avseende är förtryckta, missgynnade eller diskriminerade. När det inte finns någon stark förändringsrörelse att relatera till och ideologiskt bekräfta, tenderar en vilsen vänster att uppgå i den andra inriktningen som främst blir till ideologi av ett annat slag. Det handlar då om att skapa mening genom uttalade eller outtalade uppfattningar om vad som åligger vänstern. Här utkristalliseras normer som ”att inte spela rasisterna i händerna”, att stå upp mot islamofobi, att ge en annars förtigen bakgrund till bilbränningar och vandaliseringar. Problemet är att samtidigt som det fortfarande är i den första inriktningens ”visioner” som man ser sina kännetecken och ageranden (”jämlikhet och rättvisa”) blir dessa ledstjärnors abstraktion till en klyfta i förhållande till den verklighet som på så många sätt är deras motsats. Detta när belägenheten i denna verklighet och de nya normerna tränger undan den Kritik som annars kan sägas höra till vad som åligger vänstern. Man bortser från att varje sätt måste få sin uppmärksamhet i stället för att försvinna in i ett ”överallt” (citatet från Vänsterpartiet). Än värre är avsaknaden av självkritik, intresse för den här typen av problem som ett politiskt problem.

Den här bloggens dominerande tema är hur Politiken handgripligen måste intervenera i den ideologiska hegemoni (interpellationerna av arbetstagare, kunder, konsumenter och väljare) som likaså handgripligen (ideologins materialitet) skiljer individerna från Politiken. Men vänstern måste intressera sig för all ideologi som står i vägen och utveckla ideologikritik av angivet slag.

Althussers ideologibegrepp är inte uttömmande m a p sitt objekt (ideologin i allmänhet) eller det ”sanna” begreppet. Men det utgjorde en ”teoretisk händelse” att någon bröt med metaideologier som på sin nivå står i vägen genom att skydda de specifika ideologierna (på alla kanter) från kvalificerad kritik av vad de gör. Som när vänstern inte vill peka och inte heller reflekterar över den egna ideologi som yttrar sig i oviljan. Vänstern gör rätt i att inte utpeka ”en enskild religion” som det hela. Men genom att inte peka alls (bara allmänt tala om ”klassklyftor och splittring”) förbigår de också  hur ideologiska mekanismer kan sluta helheten och ge den dess karaktär. Althusser öppnade för möjligheten att tala om ideologin utanför det ideologiska. Att det ”ideologiska djuret” måste leva inom ideologier, men att dessa kan vara av så olika slag. Att något sekundärt kan få en bestämmande roll, som när det ideologiska tar överhanden. Det gäller att ta vara på den möjligheten.

Det handlar om vänstern själv, vad vänstern skall vara. Hur politisk analys, politik ”för en annan värld”, ideologikritik (av maktens ideologier, underifrån-ideologier och egen ideologi) och egen förnyad ideologi genom sin speciella sammansättning av tendenser och rörelser kan visa sig äga en kvalitet med kraft att förändra. Detta är naturligtvis också ett sådant där mycket brett och allmänt hållet perspektiv. Inte desto mindre är Althussers aleatoriska materialism som här antytts, dvs hur kraft kan uppstå när de ”rätta” elementen kommer samman, en uppmaning att ständigt söka denna sammansättning. Framför allt finns ett element som omedelbart kan göras verksamt, kritiken. Kritik av de samhällsförhållanden som producerar ”utanförskap”. Kritik som syftar till Politik. Men också att erkänna ideologiproblematiken och skaffa sig ett språk för den. Det är en variant av mitt dominerande tema: den för närvarande generella och närmast totala avsaknaden av kvalificerad ideologikritik inom offentligheten.

Den egna ideologin å sin sida skall erbjuda ”förebilder, framtidshopp och gemenskap”, detta som gemenskap kring de övriga elementen. Inte som empiristisk ideologi (den nu inte längre aktuella ”marxismen” om en förutbestämd utveckling) och inte heller som defensiva normer för vad som är påbjudet respektive förbjudet för vänstern själv. Tvärtom är kritikens renhållningsarbete härvidlag något för ideologin att bejaka och göra till del av vänsterns självbild.

Publicerat i Uncategorized | 10 kommentarer

Några ord om kapitalismens frihet 2

Del 1, del 3. Delarna är helt fristående från varandra.

Moderna myter predikas oftast inte explicit. Myten om samhället som ett ”platt och homogent rum” utan annan struktur än individer som tillgodoser sina behov och önskningar på marknaderna är inbyggd i de faktiska marknadspraktikerna. Det omedelbart givna producerar ett sken av att vara ”allt”, dessutom det enda möjliga eller önskvärda. Även politiken blir i sin mediala framtoning till marknad, där ”sidor” – ”högern”, förlåt liberalerna, och ”vänstern” – framför sina respektive ”idéer”, så att vi andra kan välja. Myten, som även här bärs av de omedelbara praktiker som det är fråga om (fäktandet, lyssnandet, föraktet för det hela, väljandet) är att detta pågår mellan parter på samma nivå. Vilket ursäktar den tillspetsade retorik som hör till spelet.

I de sammanhangen använder jag namnet Marx i samband med en skiljelinje: att kritiskt (i betydelsen att söka gå under ytan) vara vänd mot de kapitalistiska förhållandena (utan att nödvändigtvis förstå eller vara överens om alla detaljer i dessa) eller att spela med i deras ideologiska reproduktionsformer. I det senare fallet t ex genom att inte fullt ut se hur liberalerna talar inifrån och som moment av just de förhållanden som de förnekar. De tycks bara propagera för sina ”idéer”, som är de vinnande idéerna. Med förnekelse menar jag förstås praktisk sådan; det förnekade skall inte ens tänkas för att sedan bortförklaras. Därför blir det extra intressant när de hänvisar till och förvanskar Marx för att bevisa sina teser. De gör just vad Marx teori är tillkommen för att bryta med, förnekar struktur. Och förnekar Marx. Utan att någon bryr sig om att påtala det. Och det är därför som jag menar att vi som vänster skall ta tag i vad de faktiskt säger och påvisa hur de far med osanning på flera nivåer, vidare att lögnerna ”fungerar” (även när ingen oreserverat ”tror” på dem), därför att de är invävda i en högre nivås metaideologier (outsagda propåer om vad politik är och vad ideologi är) som sällan lyfts fram. Att visa hur kritiken av vad som sägs om strukturlöshet leder till de förnekade strukturerna. Att den hegemoniska ideologin kan göras till ytterligare skäl att inte vilja leva under det system som förutsätter den.

Jag skall i detta inlägg ta två DN-artiklar som exempel på hur just Marx kan behandlas: Jasenko Selimovics Mor, Marx och konkurrensen och Lena Anderssons Popper som postmodernist. Artiklarna uppvisar olika strategier. Selimovics är ett mer omedelbart försvar av den fria företagsamheten, medan Andersson söker att via Popper på ”kunskapsteoretisk” väg avfärda Marx. Hon skriver också om

testuggande socialister som aldrig kunde ha annat än rätt efter­som de marxistiska och hegelianska teorier de stödde sig på var utformade så att kritiken mot påståendena bekräftade påståendenas riktighet.

Jag antar att hon skulle se ett exempel i mitt påstående att hon tillhör den struktur som hon förnekar just genom denna aktivt praktiserade förnekelse. Sedan skiljer sig Andersson och Selimovic på andra sätt. Medan den senare är en slugger (i skepnad av ”fakta, eftertanke, hänsyn till nyanser, försiktighet” för att citera från en annan artikel) framstår Andersson som en ärlig sökare, men själv snärjd i de egna premisserna.

Andersson:

Gemensamt för de kollektivistiska ­lärorna [varav Marx är en], som Popper spårar till Platon, är att en utvald grupp är utsedd som den främsta, som bärare av historien. Dess kamp med andra strängt definierade grupper är central. Vidare betraktas samhället som en organism, där summan är större än delarna, en ordnad helhet med ett innersta väsen vilket säger något sannare och riktigare om delarna än delarna själva kan göra, ty de styr inte över detta väsen, utan styrs av det.

Ovetande och deter­minerade är människorna på väg mot organismens högre mål, som en cell i organismen, strukturen, historien och kollektivet. Individens autonomi och självbestämmande är en illusion. Hela varat och psyket bestäms av den sociala positionen.

Sådana auktoritära underkastelseteorier, immuna mot kritisk prövning och med en fortlevande politisk lockelse, var vad Popper gav sig i kast med att granska den kunskapsteoretiska rimligheten i.

Hans ifrågasättande av Marx rör inte dennes indignation över eländet. Den delar Popper och han är erkännsam mot Marx både som agitator mot ofärd och som upplysningstänkare, ”en av dem som tog 1789 års idéer på allvar”. Kritiken gäller världsåskådningen och kunskapssynen: tron att allt går att förklara och förstå, den programmatiska kollektivismen, den essentialistiska synen på fenomenen som enhetliga organismer, samt historicismen, att historien har en förutsebar riktning som inte går att påverka.

Selimovic:

Kamrat Marx och min mor lyckades, trots goda intentioner, enbart skapa förtryck och ofrihet. Inte för att de felaktigt tillämpade goda idéer utan för att idén om det konkurrensfria samhället skapar samhällen utan alternativ – och därmed ofrihet. Därför ogillar jag försök att begränsa konkurrensen i välfärden. Varje sådan begränsning innebär en överföring av enorm makt till politikerna och minskar vår frihet att välja alternativa liv.

För Selimovic står konflikten mellan individens makt och politikernas, mellan ”idén om konkurrens” och ”idén om konkurrensfrihet”. Andersson rör sig (i den aktuella kolumnen) på en ”kunskapsteoretisk” och till synes mindre politisk nivå, där antiessentialism (det öppna samhället och kunskapens osäkerhet) ställs mot ”läror” om organism och kollektiv vars individer saknar varje autonomi. ”Läror” där ”hela världen förklaras på en gång och kunskapen läggs fast för alltid”.

Onekligen har det funnits sådana tendenser inom ”marxismen” som Andersson karikerar. Men de föranleder inte kunskapsteoretisk kritik utan ideologikritik. ”Läran” om en trappstegsformad utveckling genom förutbestämda produktionssätt var ideologi inom radikala grupper, dvs grupper som genom denna ideologi avsade sig mycket av sin radikalitet. Det var fråga om ideologi i den meningen att den skapade subjektivitet hos dem som såg sig färdas med detta Historiens Lokomotiv. Även om Marx själv inte var oskyldig till ideologiseringen av teorin om det kapitalistiska produktionssättet, går ideologin stick i stäv med den kritik som teorin utgör.

Marx behandlas som något passerat. Men ”behandlingen”, av ena eller andra slaget, visar att det marxistiska projektet knappt är påbörjat, då det är ett brott med just denna ”behandling” och vad den står för. Marx påvisar struktur där subjektiv strukturlöshet produceras – som beståndsdel av strukturen. Detta är den paradox som jag brukar återkomma till: hur en ekonomisk struktur i förening med en struktur av ideologiska apparater kan interpellera subjekt i en värld utan struktur, marknadernas platta och homogena rum. Med interpelleringarna av arbetsgivare och arbetstagare, ”aktörer” och kunder, konsumenter och väljare i vår fina Demokrati, dvs genom tilltalet som verkar såväl genom de ideologiska apparaternas massiva närvaro som psykoanalytiska skeenden, skapas ett universum som består av dessa kategorier, varken mer eller mindre. Ja, det yttre hotet i form av politiker och kollektivism måste dessvärre inkluderas. Detta är ett ideologiskt universum, en insida utan utsida.

Kapitalistisk struktur är då något helt annat än den holism och det organismtänkande som Andersson tillskriver Marx. Kapitalismen kan, med en annan metafor, uppfattas som en maskin där pengar skall bli mer pengar hos dem som äger de första pengarna. Inom denna maskin liksom mellan maskinen och samhället finns en mängd konkreta förhållanden och skeenden. Förhållandet mellan arbetare och arbetsköpare är ett självbefästande maktförhållande, i det att den sålda arbetskraften (i princip) betalas med dess reproduktionskostnader, medan det producerade mervärdet ackumuleras hos köparen (kapitalisten). Varans bytesvärde är primärt i förhållande till dess bruksvärde; den framställs som ett moment av kapitalförmeringen. Samtidigt som allt detta även är produktionssättet för bruksvärden, däribland livsförnödenheter. Vilket betyder att livet är underordnat formerna för dessa förnödenheters produktion, kapitalismen med sin exploatering av människor och natur. Vidare att borgerlig/liberal ideologi dominerar i hur dess apparater fyller upp de offentliga rummen, interpellerar nämnda marknadskategorier och dikterar hur man skall tala om arbetsgivare, konkurrens, valfrihet osv.

Struktur är här hur delar bildar en helhet genom hur de omedelbart förhåller sig till varandra. Inom den kapitalistiska maskinen dominerar vinst över nytta, kapital över arbete, kapitalistklass över arbetarklass, tillväxt över hållbarhet. Genom att detta som sagt även är produktionssättet för livsförnödenheter och genom de otaliga konkreta sätt på vilka kapitalistisk makt utövas dominerar och präglar kapitalismen samhällskroppen som helhet. För att bara ta ett aktuellt exempel: ISDS. Ingenting av detta innebär att delarna är underordnade helheten genom att vara genomsyrade av en mystisk essens, ett helhetens ”väsen”. Vi talar om företeelser som kapitalistiska för att ägande, makt, exploatering och blind tillväxt är delar som bestämmer varandra efter vad de uträttar inom den kapitalistiska maskinen, som i sin tur kommit i dominansställning i samhället.

Det är alltså dessa dominanser som marxistisk teori påminner om gentemot de outtalade förnekanden som tillhör den liberala ideologi som på sitt område kommit att dominera. Vilket påminnande är något annat än att ”hela världen förklaras på en gång och kunskapen läggs fast för alltid”. Teorin öppnar för kritik, där kritiklöshet är del av systemet. Den är ett imperativ att gå vidare och skapa ny (provisorisk) kunskap om detta system, men framför allt ingripande politik. Vilket vi emellertid inte ser mycket av genom dominansernas fortsatta realitet.

Hos Selimovic reduceras Marx teori till ”idén om det konkurrensfria samhället”, vilken idé skapade ofrihetens samhällen. Det var Marx som födde Stalin. En viss verklighet (”realsocialismen”) anses ha sin essens (!) i en idé, en dålig idé till skillnad från liberalismens idéer. Att samhällen skulle vara grundade i idéer är klassisk idealism (och för den delen essentialism), men det är också idealism av ett annat slag, inte som tro på idéernas primat så mycket som anbefallning att samhällsförhållandena skall omtalas i termer av idéer och inte struktur. Att utnämna liberala principer om konkurrens, företagens fria tävlan om medborgarnas gunst (tillkommen för att de senare skall ”få välja”) till det i kapitalismen väsentliga sker för att praktiskt blockera reflexion över sådant som exploateringen, pengarnas uppnådda primat och de immanenta expansionskraven. Kritik och Politik är förekomna genom diktatet vad man skall tala om (idéer, önskningar, individer och ”egenmakt”) och vad man inte skall tala om (struktur, speciellt kapitalets makt).

Angående det från Andersson citerade om testuggande socialister som aldrig kan ha annat än rätt. Marx ”har inte rätt” i den mening Andersson konstruerar. Han hade rätt i en del och fel i annat, men vad som kvarstår är skiljelinjen mellan att erkänna existensen av struktur (praktiskt/materiellt utövade dominansförhållanden) och att spela med i strukturens ideologier och deras interpellationer av marknadsatomer. En skiljelinje hitom vilken kritik och politik kan bedrivas.

I sin artikel ser det ut som om Selimovic argumenterar för kapitalismen. Naturligtvis måste det finnas politisk diskussion om sådant som kapitalismens roll i framtida samhällen, om vad som bör vara marknad och vad som inte bör vara det. Men det är sådan diskussion som utesluts när allt som yttras är ideologi inifrån det redan givna, något som tillhör detta givnas sätt att reproducera sig. Ideologier diskuterar aldrig, de bekräftar det givna. Vad Selimovic säger om ”monopolistiska auktoritetskällor” och att ”tänka själv” är förvisso sant och bör tillämpas även på de kapitalistiska förhållandena.

Hur avgörs vad som är diskussion och vad som är ideologi? Man kan notera likheten i språk mellan borgerliga politiker, ”debattörer”, ledarskribenter och företagens pr-avdelningar. Där odlas en populism med Folket utbytt mot Individen. Det naturliga och sunda samhället hotas bara av de Andra i form av Staten och politikerna. Politikernas makt ställs mot individens ”egenmakt”. ”Friheten” att välja på marknaderna görs till friheten rätt och slätt. I samband med nämnda ISDS framställde en DN-ledare demokratiskt fattade beslut som ”godtyckliga statliga ingripanden”. En annan ledare förklarade att med för mycket hänsyn till klimatet förvandlas människan ”till en restpost”. Vad som hotas är ”sådant som är värdefullt för människor i dag”. Detta är inte tal om marknaden, diskussion om vad som bör vara marknad; det är marknaden själv som talar till sina inneslutna subjekt. Jag såg en uppgift (tack Skumrask) om att det 2014 i Sverige las 67 miljarder på att påminna människor om vad som är värdefullt för dem. Allt detta för att förekomma reflexion över vad ett Samhälle kan vara. Vad som aldrig omtalas är kapitalets makt. Att samma retoriska figurer ständigt återkommer tillsammans med det kategoriska och ofta hånfulla avfärdandet av all vänster visar på talets ideologiska karaktär.

Liberaler kan tala om kapitalismen som om den var något som ständigt omförhandlades på demokratisk väg. Och som därför behöver deras argument. Men kapitalismen är hos oss de redan givna dominansförhållandena som sätter även demokratins gränser (hur har jag diskuterat bl a i serien Nu är det val igen). Liberal ideologi är instrumentell m a p den redan givna kapitalförmeringen som det som tränger in i samhällets alla rum i enlighet med de immanenta kraven på expansion och de av konkurrensen satta villkoren. Liberala apologeter talar inte bara inifrån den borgerliga kretsen utan inifrån det som deras apologi förnekar.

I den meningen är liberalerna kuggar i maskineriet (”celler i organismen”). Men inte för att det är människans predikament att vara determinerad av ”strukturerna” utan för att de praktiskt låter sig domineras av det maskineri som kommit i dominansställning i samhället. Abstrakta debatter om ”agens” kontra strukturell determinering är i allmänhet villospår. Ingen, vare sig de över- eller de underordnade, befinner sig i tillstånd av motståndslös underkastelse under strukturerna. Men om motståndet inte artikuleras i politik, jag talar nu om de underordnade, kommer ideologisk konstituering, misstro och cynism (”det kan inte vara annorlunda”) att fortsätta utgöra en för­ening som innebär kvarstannande i underkastelsen.

Liberalerna å sin sida må ha ett frihetspatos grundat i erfarenheterna av fascism och realsocialism. Men deras dyrkan av Individen sker på insidan av det kapitalistiska systemet, och därför frågar de sig inte allvarligt vad för slags individualitet som lönearbetet eller konsumtionen erbjuder. Är det verkligen en autonom individ som rör sig genom de av kommersialismen dominerade miljöerna? Är det till en sådan individ som reklamen vänder sig? Ligger det ”alternativa liv” i om det är Carema Care (förlåt Vardaga) eller Attendo Care som man utlämnar sig åt på sluttampen? I sin iver att försvara vad som i mycket är ett bättre samhälle än vad historien kunnat uppvisa tillägnar sig de liberala ideologerna företagens instrumentella pr-språk, och de avsäger sig därmed för egen del den tankefrihet som de säger sig hylla. De kan erkänna missförhållanden, men bara sådana som de anser att systemet självt kommer att lösa (genom ytterligare konkurrens). Det är en smula märkligt hur man med rätta kan förhåna tron på planekonomi, möjligheterna att centralt detaljstyra produktionen, och samtidigt hävda tro på en extrem motsats, att ”aktörer”, som var och en är inriktad på egen maximal vinst, sammantagna skapar det allmänna goda. Eller att en myriad av avtalsskrivningar och kanske inte lika många kontrollaktioner skall ha denna effekt. Sin egen tankeofrihet trycker de så på andra inom den hegemoni – ekonomisk och ideologisk dominans – som alla borgerliga ”aktörer” faktiskt bygger tillsammans.

Idag dominerar borgerlig/liberal ideologi över marxistiska elementa. Inte heller från vänster görs för allmänheten synliga ansträngningar att upprätthålla nämnd skiljelinje. Liberalismen dominerar på sitt sätt. Den kan inte anklagas för ”tron att allt går att förklara och förstå”. Den talar inte primärt om saker utan till insidans subjekt på sätt som avhåller dem från kritik. Vi behöver inte tro på Nya Moderaternas nya historia eller att de verkligen ”älskar människor” (snarare än pengar). Vi behöver egentligen inte tro på något utöver att hysa den negativa tron att det inte finns alternativ till rådande förhållanden. Därför är en politisk uppgift att bryta detta dominansförhållande. Bl a genom att använda Marx i enlighet med teorins intentioner: att börja tala om kapitalismen i termer som framhåller dess kontingens, vidare hur denna måste förnekas genom den liberala ideologins naturaliseringar av det rådande. Att det i avsaknad av en ”förutsebar riktning” för historien är dags att börja skapa en annan riktning än den kapitalistiskt dominerade.

 

Tillägg
Andersson återkom med en ny kolumn Till det onödigas försvar, hennes sista på DN. Ibland har jag tyckt att det varit skojigt med en tänkande människa på ledarsidorna, även om jag inte alltid hållit med i tankarna och ofta inte förstått dem. Så det är lite tråkigt att sortin sker med ett tokliberalt stycke av närmast bisarrt slag. Jag säger inte nyliberalt för det är inte ekonomiska kalkyler det handlar om, snarare en krystad konstruktion där en omöjlig individualism framställs. All kollektiv reglering av produktion, samvaro och omvårdnad om planeten sägs innebära ”alltid i givakt” och ”i ständig underkastelse” under ”en enda kropp med ett tillhörande förnuft i form av de styrande”. Jag antar att det är Anderssons besatthet av ”kollektivismen” genom historien i förening med ett abstrakt filosoferande som lett henne dithän, kanske också en önskan att spetsa till saker och ting. Men jag tar upp detta som ytterligare ett exempel på den ständiga produktionen av strategier för att förneka den makt och de strukturer för vilka liberaler står i givakt just genom denna produktion, lönearbetarna i köpt (nödtvungen) givakt och konsumenterna i givakt à 67 miljarder. Jag säger inte ”alltid i givakt” men i dominerande givakt, vilket för närvarande räcker för att det kapitalistiska produktionssättet skall fortleva.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar