Valskyldigheten 2

Valskyligheten, Valskyldigheten 3. Delarna är helt fristående från varandra.

Jag skriver mycket om privatiseringarna för att det är dramatiska förändringar av samhället som pågår och för att de är förenade med delvis ny ideologi som aktualiserar den typ av kritik som jag försöker bedriva. När jag väljer texter för kritiken tar jag sådana som både är representativa och sticker ut, så att de kan vändas mot sina upphovsmän och vad de representerar. En sådan text är en ”debatt”-artikel av två företrädare för Almega respektive Svenskt Näringsliv: Stockholmarna stöder fritt val av vård och skola (DN SthlmDebatt 30.12).

En ny undersökning visar att hårdgranskningen av friskolor och privata vårdföretag i medierna inte minskar viljan att välja vård och skola bland stockholmarna. Det finns tvärtom ett brett stöd för fungerande valfrihetssystem som ger människor makt att själva välja leverantör av välfärd.

I skuggan av vårdskandaler och hårdgranskning av privata skolor som fått stort utrymme i medierna under denna höst, kan det vara klokt att skilja mellan äpplen och päron. Självklart är det så, att brister och missförhållanden inom vård och skola måste åtgärdas. De ska inte tolereras. Däremot minskar inte några skandaler i världen elevers, föräldrars, patienters och anhörigas vilja att själva kunna välja leverantör av sina välfärdstjänster.

… Samtidigt anger fler unga än äldre att de tror mer på privata alternativ framför offentliga, när det gäller att leverera god kvalitet i skola och vård i framtiden.

… Undersökningen från Silentium visar att vi medborgare vill kunna välja … Denna utveckling får inte stanna upp utan måste fortsätta.

Opinionen ger stöd för att man i Stockholm kan fortsätta på den inslagna vägen.

Att en artikel som denna är en ren partsinlaga, att den är en pr-produkt med retoriska knep utformade för att tjäna de ekonomiska intressena ifråga, att en ”undersökning” som den refererade ger det resultat beställaren önskat, detta är det banala. Det är lätt att föreställa sig bakgrunden: – De skriver skit om oss, vi måste göra något. – Jag vet, vi köper en undersökning. Men i stället för att stanna där, eller rättare sagt inte stanna alls utan skynda vidare med en axelryckning åt att en kapitalist är en kapitalist, kan vi stanna för att gräva lite mer i vad som sägs och vad det betyder. Även om det sagda är så grovt och syftet så uppenbart. Eller just därför. För samma saker sägs ju av politiker, ledarskribenter och andra ”opinionsbildare”. Så t ex menar DN att Socialdemokraternas kris inte har samband med deras avsaknad av politiska alternativ utan tvärtom att de inte fattat att det ägt rum ”ett värderingsskifte i svensk politik”. SNS-rapporten om privatiseringarnas följder kritiserades för att den inte tog upp valfrihetens egenvärde. Statsministern meddelade i en riksdagsdebatt Caremas åldringar att de i alla fall hade ”växt” i och med att de fått välja. Och för att fästa vad de säger på dem så att det inte tillåts lossna, och för att relatera det till dess effekter, kan man ta fasta på det extra tydliga. Frågan är vilka som är de sammantagna effekterna av denna gemensamma ideologiska front, där ideologin inte utgörs av de explicita ”värderingarna” så mycket som fronten som sådan, den från så många håll utövade makten att tilltala medborgarna utifrån deras påstådda ”vilja” och utdefiniera dem som inte vill rätt.

Om ”undersökningen”. Det ”breda stödet” bestod i att en majoritet (av ca tusen svarande från utvalda orter) kryssat att det är ”mycket” eller ”ganska viktigt” att ”själv kunna välja skola”. Underförstått att få välja själv i stället för att Storebror Staten bestämmer åt dig. Inte helt förvånande vann alltså de alternativen över ”det är ganska/mycket oviktigt att kunna välja själv”. Flest kryss fick ”ganska viktigt”, men så länge de får våra pengar behöver vi inte jubla över vår frihet. Alternativ som att det är viktigt att det finns ett samhälle eller viktigt att slippa deras val saknades. Vad gällde tron på skolornas kvalitetsutveckling fick friskolorna sämre resultat än de kommunala.

Det finns tvärtom ett brett stöd för fungerande valfrihetssystem som ger människor makt att själva välja leverantör av välfärd.

Konstruktionen är intressant. Först talas om ett ”brett stöd”, vars sakunderlag jag har kommenterat. Stödet kopplas så om till något som inte förekom explicit i ”undersökningen”, en ekvivalenskedja med inte mindre än fyra honnörsord samlade i en och samma mening: fungerande, valfrihet, makt och välfärd. ”God kvalitet” fick nämnas i en annan mening. Kedjan låses av mästarsignifikanten Valfrihet. Eller för att uttrycka det mer prosaiskt, man deklarerar först att det är medborgarnas vilja man talar om, hänvisande till vad de svarat i ”undersökningen”, varpå man öser på med egna reklamslogans för de ”privata alternativ” som viljan sägs gälla. På vanligt reklammanér trycker man ihop så många positiva värdeord man någonsin kan för att beveka mottagaren, men ett är centralt, Valfriheten. Detta helt instrumentella språksmide får man så publicerat på tidningens utrymme för debatt (inte på betald reklamplats). Den ideologiska legitimeringen legitimeras i sin tur.

Texten har två adressater. Politikerna som skall se till att samhällsutvecklingen fortsätter ”på den inslagna vägen”. Och medborgarna som meddelas att det är deras vilja som därvid tillmötesgås. Då avsändarna också är medborgare kan de säga ”detta är vad vi medborgare vill”. Inga skandaler i världen kan ta ifrån oss vår vilja (ett rätt fantastiskt påstående och ganska hotfullt – vilka skandaler har vi att se fram emot?).

De talar alltså om för oss vad ”vi medborgare” vill. Detta är något annat än traditionell reklam som uppmanar oss att köpa en viss vara. Naturligt nog, eftersom ”de privata alternativen” inte är något som behöver säljas, de är redan här. Det är människors vilja, eller rättare sagt deras samhällsuppfattning och självbild, som behöver uppdateras.

Detta sker genom det fortgående och massiva flödet av tilltal, interpellationer av subjekt med den rätta viljan, ett flöde som här exemplifieras med en text som just den kanske inte fick så många läsare. Men jag vill inte kalla det innötning; det är snarare fråga om belägenheten inför de interpellerande rösterna i förening med väljandets påtvingade praktiker. Denna belägenhet och avsaknaden av artikulerat motstånd gör det svårt att inte vara responsiv. Politiker av alla kulörer bidrar på sina sätt till att cirkulärt skapa den ”opinion” vars röster de söker. I enlighet med och bidragande till rådande hegemoni sjunger också de valfrihetens lov och det även när de inte i alla avseenden går de ”privata alternativen” till mötes.

Man kan här även använda begreppet performativitet för skapandet av såväl individuell ”vilja” som ”opinion”. Dessutom retroaktiv performativitet. Medborgarna har alltid närt sin vilja, även innan de faktiska valmöjligheterna gett dem ”egenmakten”. Låt oss nu fortsätta vandringen på den inslagna vägen.

I någon mån slår orden rot; i brist på makt men inom de faktiska valpraktikerna accepteras dessa som uttryck för den påstådda egenmakten. Associationen mellan ett mer solidariskt samhälle och högst två tevekanaler har viss spridning. Populistiska mekanismer spelar in – är det politikerna/etablissemanget som skall bestämma över dig? (Sådant kan ofta avläsas i kommentarer till artiklar som den aktuella.) Vad man svarar när man ställs mot väggen med pseudofrågor och förutbestämda alternativ kan leva kvar som inkräktare i de egna tankarna. Naturligtvis finns misstro och kritik av det ena eller andra, men inte av den samlade hegemonin som sådan. De av makten påbjudna orden fortlever som en pendling mellan olika sorters acceptans, där en är den cyniska uppgivenheten. Det handlar inte om ”samtycke” utan om belägenheten i detta träsk. Maktens sätt att trycka sin självgodhet på oss andra vittnar om och verkar genom dess realitet. Här kan vi också påminna oss Fredric Jamesons ”The mass of people do not themselves have to believe in any hegemonic ideology of the system, but only to be convinced of its permanence”. För borgarna själva torde valfrihetskategorin pendla mellan att vara ett pr-medel och en religiös kategori som verkligen uppfyller dem.

Surfar man runt på skolornas hemsidor står flosklerna (”vår vision”) som spön i backen. De som utnämner sig till den bästa skolan erkänner att de uppfattar sin uppgift som att tävla med andra skolor om kunderna, inte att tillsammans med dem tillhöra ett samhälle där det är angeläget att alla skolor är bra. Skolan är traditionellt förknippad dels med positiva värdeuttryck, dels kritik av vad den faktiskt gör med barnen. Om Kunskap, Bildning och Fostran inte alltid var av bästa sort och det ofta handlade mer om disciplinering, representerade skolan ändå något överindividuellt, något med viss fasthet men som det kunde stå strid kring. Den representerade på gott och ont samhället som något mer än ”leverantörer av tjänster”. Nu bekräftas även här hur allt som är fast upplöses i pengar och reklam, varvid upplösningens ideologi, ”det finns inget samhälle”, verkar inom de påtvingade valpraktikerna. Allt utlovas genom flashig webb-design och glansiga broschyrer. Egna datorer kanske eleverna verkligen får, eftersom de kan användas till ”självstudier” som är billigare än att anställa lärare. Bra betyg får de hur som helst eftersom konkurrensen skolorna emellan kräver det.

Att politiker, företagsledare, ledarskribenter och reklamfolk säger samma saker och med samma språk är i sig en indikator på sakernas tillstånd. Hur kan man föreställa sig ett annat samhälle där det inte finns något samhälle alls i kvalificerad mening? Där vi erbjuds att marschera mot avgrunden med ett tandkrämsleende. Eller avsluta våra dagar med Caremas ”den goda dagen” (där dålig mat kompenseras med att man erbjuder ”måltidsupplevelser”). Där politik definieras som att ”locka väljare”. Till saken hör att inte heller sådana frågor är särskilt synliga. Talet om hur väljarna kan ”lockas” hör vi ständigt från media och partierna själva, det kanske tas som bevis på politikens ”ytlighet” men lämnas i övrigt att fortsätta utföra sitt performativa konstituerande av Väljaren av de tillhandahållna ”alternativen”, den Väljare som numera blivit så ”rörlig”. Det lättaste för vänstern att förändra borde väl då ändå vara just detta. Att själv dra sig ur träsket genom att ersätta det odifferentierade paketet ekonomi-politik-ideologi (”privatiseringarna genomdrivs av ideologiska skäl”) med närmare undersökningar av delarna och deras inbördes samband: kapitalismens expansion till nya marknader, nyliberal politik i enlighet med detta och så nyliberal ideologi – interpellationer av rationellt kalkylerande individer, vars kalkyler gäller det egna manövrerandet på marknaderna.

Först en sådan differentierad kritik kan besitta mothegemoniska kvaliteter: Politik för samhället mot den kapitalistiska maskinen och ideologikritiska interventioner i de interpellerande flödena. Kritik som pekar på hur det som annars beskrivs med lösa metaforer som ytlighet, politiskt klimat eller högervindar är summan av akter från identifierbara aktörer – här är det befogat att tala om aktörer – alla hårt arbetande på reproduktionen av produktionsförhållandena. Den som legitimerar sig via fejkade undersökningar, den tidning som upplåter debattplats åt sådant, den statsminister som påstår att Caremas åldringar växte därför att de fick välja (fel), alla bistår de den ekonomiska makten genom att interpellera den väljande individen, medborgaren som gjorts till kund. Kritiken skall avbryta flödena och fästa deras uttryck på upphovsmännen så att de inte lossnar. Kritiken mynnar ut i ett kvalificerat detta är inte vad vi vill. Att så börja störa reproduktionen av produktionsförhållandena pekar utöver dem, även om det inte är förutbestämt på vad.

Det här inlägget postades i Kritik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s